Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Meghívó képviselő testületi ülésre

SÚR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

59-18/2019.

M E G H Í V Ó

a helyi Képviselő-testület ü l é s é t

2019. november 27-én (szerdán) 16 órára

összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza, Tanácskozó terem

Napirendi javaslat:

1./ Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról és a két testületi ülés között hozott fontosabb döntésekről.

     Előterjesztő és előadó: Sógorka Miklós  polgármester

 

2./ Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

 

3./ Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester  

      Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

 

4./ Az általános iskolai tanév indításának tapasztalatai, személyi és tárgyi feltételek -  tájékoztató

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó:     Molnár István intézményvezető

 

5./A Súri Szivárvány Óvoda és konyha működéséről  beszámoló

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó: Benisné Schveighardt Anita intézményvezető

                     Ackermann-né Wágner Katalin élelmezésvezető

 

6./ Beszámoló a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltségének tevékenységéről

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester  

      Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

 

7./ 2020. évi MUNKATERV elfogadása

      Előterjesztő és előadó: Sógorka Miklós  polgármester

 

8./ Közmeghallgatási előterjesztés megvitatása

      Előterjesztő és előadó:  Sógorka Miklós polgármester

 

Zárt ülés

9./ Önkormányzati segélyek

Súr, 2019. november 22.

Sógorka Miklós

Meghívó közmeghallgatásra

SÚR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

59-19/2019.

 Súr Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. november 27-én (szerdán)

17,30 órai kezdettel

közmeghallgatást tart.

Helyszíne: Községháza  tanácskozó terem

Napirendi javaslat:

1./ Az önkormányzat 2019. évben megvalósított feladatairól tájékoztató

     Előadó: Sógorka Miklós polgármester

 

2./ A 2020. évi fejlesztési javaslatok

     Előadó: Sógorka Miklós polgármester

 

3./ Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok, hozzászólások.              

Súr, 2019. november 22.   

 

                                               Sógorka Miklós

 

 

Pályázat élelmezésvezető munkakör betöltésére

Súri Szivárvány Óvoda                         

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Súri Szivárvány Óvoda 
élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása és szervezése. A konyhai dolgozók munkájának szervezése, felügyelete. A konyha működésének szervezése, árubeszerzés, EPER program étkezési és konyha modul kezelése és használata, HACCP rendszer működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benisné Schveighardt Anita nyújt, a 06-34/375-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Benisné Schveighardt Anita részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 4.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019

Kedves felsőoktatási hallgatók!

Kedves felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok!

Súr Község Önkormányzata kiírta a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

„A” és „B” típusát.

Az „A” típusú ösztöndíjra azok a súri lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik

a.)    felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat és

a pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek és pályázatukhoz csatolják a jelen pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékleteket.

Az "A" típusú ösztöndíj részletes pályázati kiírása az alábbi linken érhető el:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan

A „B” típusú ösztöndíjra azok súri lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a

a.)    2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy

b.)    felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és

c.)     a 20202021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni és

a pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek és pályázatukhoz csatolják a jelen pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékelteket.

A "B" típusú ösztöndíj részletes pályázati kiírása az alábbi linken érhető el:

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatbeadáshoz  a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx felületen kell regisztrálni, majd a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani az önkormányzathoz (2889 Súr, Szabadság tér 1.)

A benyújtási határidő: 2019. november 5. A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

Meghívó a képviselő testület alakuló ülésére

SÚR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

59-16/2019.

M E G H Í V Ó

a helyi Képviselő-testület ünnepélyes   a l a k u l ó   ü l é s é t

2019. október 24-én (csütörtökön) 16 órára

összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Községháza – Tanácskozó terem

Napirendi javaslat:

1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása.

     Előadó: Ackermann-né Bakai Veronika a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízóleveleik átadása  

     Előadó:  Ackermann-né Bakai Veronika a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

3 ./ Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása

      Előadó: Ackermann-né Bakai Veronika a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

4./ Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele

      Előadó: Sógorka Miklós polgármester

 

5./ A polgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítása

      Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

 

6./ Alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének  megállapítása

      Előadó: Sógorka Miklós polgármester

 

7./ Ügyrendi Bizottság választása

      Előadó:Sógorka Miklós polgármester

 

8./ A polgármesteri  program ismertetése

      Előadó:Sógorka Miklós polgármester

 

9./ Megbízás  adása az SZMSZ felülvizsgálatára

     Előadó.Sógorka Miklós polgármester

                          

10./ Az önkormányzat gazdasági programjának meghatározására megbízás adása

     Előadó.Sógorka Miklós polgármester

 

11./ Tájékoztatás

            a.)   Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

b.)   Tájékoztatás a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő   felvételről

 

Súr, 2019. október 18.

Sógorka Miklós

sk.

Hirdetmény Szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

SÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2889 Súr, Szabadság tér 1.

Hirdetmény

Szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

Súr Község Önkormányzata  a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázaton 80m3tűzifa beszerzésére elegendő támogatásban részesült.

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít elsősorban annak a személynek,

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) települési támogatásra jogosult,

b)gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

c) 2 vagy több kiskorú gyermeket egyedül nevel

d) akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át – 99.750 Ft-ot - egyedül élő esetén a 400 %-át – 114.000 Ft-ot. 

A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben, a rendelkezésre álló keret erejéig történik.

Egy kérelmező évente egy alkalommal igényelhet támogatást.

Kérelmenként maximum 5 m3 tűzifa adható.

A kérelmeket formanyomtatványon kell benyújtani, melyet személyesen a Hivatalban (2889 Súr, Szabadság tér 1.) lehet beszerezni vagy letölthető az alábbi linken:

Kérelem nyomtatvány szociális célú tüzifa támogatási igényléshez

 

A kérelmet 2019. október hó 7. napjától  2019. október 31. napjáig lehet benyújtani.

A támogatási kérelmeket Súr Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete bírálja el.

Súr, 2019. október 2.

 

          Sógorka Miklós                                Kadlecsik Gyöngyi

                                            polgármester                                            aljegyző       

                            

 

Tájékoztató a Kisbéri Járási Hivatal ügyfélfogadásáról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. évi Európai Parlamenti választások eredményes lebonyolítása érdekében, a Kisbéri Járási Hivatal

2019. május 25-én 8:00-14:00 óráig, és
2019. május 26-án 6:00-19:00 óráig
nyitva tart.

Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag a személyazonosításra alkalmas okmányok megújítására, kiváltására, cseréjére és pótlására irányuló ügyintézésre van lehetőség!

Kisbéri Járási Hivatal

 

Lakossági tájékoztató a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesülők részére nyújtandó támogatásról

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gázfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére nyújtandó egyszeri támogatás átvételéről az alábbi tájékoztatást adom:

A Kormány 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozata rendelkezik arról, hogy ezen támogatást természetben kell biztosítani az érintetteknek.

Önkormányzatunkhoz – 2018. október 15. napjáig – érkezett igények közül az összes, 77 igény továbbításra került a Magyar Államkincstár felé.

A hivatkozott Korm. határozatnak megfelelően a támogatás biztosításáról szóló Támogató Okirat és a támogatás összege is megérkezett Önkormányzatunkhoz.

A Támogató Okirat értelmében a támogatási feltételek az alábbiak:

  1. csak a 2018. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részesülhetnek támogatásban
  2. a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli
  3. az Önkormányzat a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel szerződést köt, melyben rögzíteni kell, hogy a tüzelőanyag átvételét az érintett háztartásoknak legkésőbb 2019. december 15-ig biztosítja a gazdálkodó szervezet
  4. az Önkormányzat a ténylegesen átvett tüzelőanyagok ellenértékét legkésőbb 2019. december 31-ig teljesíti vállalkozó részére
  5. Önkormányzat jelzi, és jogosult tudomásul veszi, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

Fentiek alapján Önkormányzatunk a lakosság számára minél kedvezőbb és praktikusabb átvételi lehetőségek biztosítása végett az alábbi vállalkozásokkal kötött szerződést:

  • Tűzifát igénylők esetében Gansperger Zoltán egyéni vállalkozóval (Súr, Rákóczi utca 28.)
  • Probán-bután palackos gázt igénylők esetében Prímaenergia Zrt-vel.

A tüzelőanyagok átvételére jogosító, önkormányzatunk által kiállított utalványt (amely kizárólag a fenti vállalkozásoknál váltható be) a kérelmet benyújtó személy 2019. február 13-tól átveheti a polgármesteri hivatal épületében.

Összegezve tájékoztatom Önöket, hogy a téli rezsicsökkentés keretében nyújtandó 12.000,- Ft összegű támogatás nem pénzbeli, azt a fentiek értelmében természetben kell kiadni a jogosultak részére, továbbá fontos, hogy a tüzelőanyag elszállítását a jogosultaknak kell megoldania, annak fedezetére a támogatás nem használható fel.

Súr, 2019. február 9.

Sógorka Miklós

polgármester

Szociális tűzifa igénylés 2018

Tisztelt Lakosság!

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM pályázata alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeképpen 132 m3 tűzifát nyert el. A BM pályázati kiírása alapján az Önkormányzat rendeletet alkotott a szociális tűzfa igénylésének módjáról, és a jogosultsági feltételekről. Ennek alapján

a szociális tűzifára vonatkozóan támogatásban előnyben részesülhet, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben     szabályozott

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak ellátására,

ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatosa támogatásban részesülők) jogosult,

b, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

c; 2 vagy több kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülő.

 

A szociális tűzifára vonatkozó kérelem nyomtatvány Súr Község Önkormányzata honlapjáról letölthető,az alábbi linken:

Kérelem szociális tűzifa igényléséhez 2018

vagy a hivatalban személyen átvehető.

A kitöltését követően a Községházán személyesen, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani első körben

2018. november 26. napjáig.

Ezt követően a még rendelkezésre álló készlet erejéig.

Súr, 2018. november 12.                              

Tisztelettel: 

 

Sógorka Miklós 

    polgármester

 

 

 

>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások