Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Meghívó

SÚR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 58-10/2017.

M E G H Í V Ó

 

a helyi Képviselő-testület ü l é s é t 2017. október 25-én (szerdán) 16 órára összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terem

Napirendi javaslat:

1./ Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról és a két testületi ülés között hozott fontosabb döntésekről.

     Előterjesztő és előadó: Sógorka Miklós  polgármester

2./ Az általános iskolai tanév indításának tapasztalatai, személyi és tárgyi feltételek -  tájékoztató

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó:    Molnár István intézményvezető

3./A Súri Szivárvány Óvoda működéséről  beszámoló

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó: Benisné Schveighardt Anita intézményvezető

                     Ackermann-né Wágner Katalin élelmezésvezető

4./ Beszámoló a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltségének tevékenységéről

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester  

      Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

5./ A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 6/2017. (V.24.)  rendelet módosítása

     Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester  

     Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

6./ Az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester  

      Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

7./ A szociális célú tüzifa juttatás szabályairól szóló rendelet elfogadása

     Előterjesztő:  Sógorka Miklós  polgármester

     Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

8./ A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről szóló rendelet elfogadása

     Előterjesztő: Sógorka Miklós  polgármester

     Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

9./ Egyebek

Tájékoztatások, közérdekű információk, bejelentések

Zárt ülés

10./ Települési támogatások

11./ Önkormányzati kitüntető címek odaítélése

Súr, 2017. október 18.

Sógorka Miklós

polgármester

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Önkormányzatunk ezúton közzé teszi  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi kiírását. Fontos tudni, hogy a helyi pályázati kiírás nem teljesen egyezik a Emberi Erőforrások Minisztériuma  által közzétett pályázati kiírással, hiszen a pályázat kötelező mellékleteit az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. A pályázatot a korábbi évekhez hasonlóan az EPER-Bursa rendszerben kell kitölteni, véglegesíteni, majd onnan kinyomtatni, aláírni és azt követően a súri  Önkormányzati Hivatalnál benyújtani, a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt.

A pályázat rögzítésének és a hivatalhoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

FONTOS! A pályázati űrlap csak az önkormányzat által, a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 Az "A" típusú pályázati kiírás felsőoktatási hallgatók számára letölthető az alábbi linkre kattintva:

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat "A" típusú pályázati kiírás

A "B" típusú pályázati kiírás felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, letölthető az alábbi linkre kattintva:

Bursa Hungarica ÖSztöndíjpályázat  "B" típúsú pályázati kiírás

Pályázat gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

 

Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal                        

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Korm. rend. 1. melléklet 19. pont Pénzügyi és számviteli munkakör (II. besorolási osztály) 

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat illetve intézménye költségvetésével, zárszámadásával, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetés beszámolóinak elkészítése, gazdasági eseményeinek kontírozása, főkönyvi könyvelés, kincstári adatszolgáltatás, analitikus nyilvántartás vezetése, önkormányzati, intézményi  szintű előirányzatok nyilvántartása, pénzügyi –gazdálkodási feladatok végrehajtása, normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos naprakész vezetése, statisztikai jelentések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          magyar állampolgárság

-          cselekvőképesség

-          büntetlen  előélet

-          középfokú képesítés

-          mérlegképes könyvelő szakképesítés

-          vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák:

-          önállóság, pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság, elhivatottság, felelősségtudat, terhelhetőség

-          Felhasználói színtű MS Office ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. szeptember 28.

A pályázatok elbírálásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltsége címére történő megküldésével (2889 Súr, Szabadság tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni: „gazdálkodási ügyintéző pályázat”

-          Személyesen: Kadlecsik Gyöngyi 2889 Súr, Szabadság tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok közül a Bakonyszombathelyi KÖH aljegyzője választja ki a megfelelő pályázót, akinek meghallgatására is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

Meghívó

SÚR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

 

58-9/2017.

M E G H Í V Ó

 

a helyi Képviselő-testület ülését

2017. szeptember 20-án (szerdán) 16 órára

összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:Községháza – Tanácskozó terem

Napirendi javaslat:

1./ Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a   

       végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről

 Előterjesztő és előadó:  Sógorka Miklós polgármester

 

2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó: Hanzli Zsuzsanna gazdálkodási ügyintéző

 

3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás

      Előterjesztő és előadó: Sógorka Miklós polgármester

 

4./ Beszámoló a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről

       Előterjesztő és előadó: Sógorka Miklós polgármester

 

5./ Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló éves beszámoló

  Előterjesztő:Sógorka Miklós polgármester

   Előadó: Gubicskó Barnabás c. tű. őrgy. parancsnok-helyettes

 

6./ ÉDV Zrt. 2018-32. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása

      Előterjesztő és előadó: Sógorka Miklós polgármester

 

7./  Egyebek

        Kistelepülési pályázatról tájékoztatás

Zárt ülés

8./ Rendkívüli települési támogatások

9./ Árpád u. 5. szám alatti ingatlan vásárlásáról tájékoztatás

 

Súr, 2017. szeptember 15.

Sógorka Miklós

polgármester  

Értesítés ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

Értesítem a lakosságot, hogy az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása Súron az alábbi időpontokban és helyen lesz:

2017. szeptember 11-én ( hétfőn) Polgármesteri Hivatal          700- 800 óra között

2017. szeptember 11-én ( hétfőn )  Polgármesteri Hivatal          1500-1600 óra között

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2013. január 1-jétől a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése szerint:

„Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.”

 

Az eb tulajdonos (eb tartó) köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebét beoltatni!

Az eb oltás díja3500 Ft kutyánként, amely tartalmazza a kötelező féreghajtó kezelés, a tabletták árát is, melyet az oltással egy időben kell a helyszínen megfizetni.

 

 

Kérem, mindenki hozza magával kutyájának oltási igazolványát.

Új oltási könyv díja 500 Ft kutyánként.

Harapós kutyákat (dobermann, rotveiler, stb) szájkosárral kell felvezetni.

Az eboltás elmulasztása szabálysértési eljárást vonhat maga után.

 

 

Sűr, 2017. augusztus 31.

 

 

Dr Lunk János állatorvos sk.                                     Kadlecsik Gyöngyi jegyző sk.             

Meghívó

SÚR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

58-7/2017.

M E G H Í V Ó

a helyi Képviselő-testület ü l é s é t

2017. június 29-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 16 órára

összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza – Tanácskozó terem

 

Napirendi javaslat:

1./ Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról

     és a két testületi ülés között hozott fontosabb döntésekről.

     Előterjesztő és előadó: Sógorka Miklós  polgármester

 

2./ A község lakosságának egészségügyi helyzete  

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó:     dr. Kükemezey Klára háziorvos

 Dr. Kruglova Galina fogszakorvos

                         Lanczendorferné Györbiró Réka  védőnő

 

3./ A községi Könyvtár  tevékenységéről tájékozató

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester   

      Előadó: Szluka Zsuzsanna könyvtáros

 

4./ A Teleház szolgáltatásainak igénybevételéről tájékoztató  

     Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

     Előadó: Szluka Zsuzsanna  a teleház dolgozója

 

5./ Az „Együtt Súrért” Egyesület tevékenységéről tájékoztató

     Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

     Előadó: Pavlitzkyné Miklós Enikő az egyesület elnöke

 

6./ Súr Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről beszámoló

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó: Pavlitzkyné Miklós Enikő TÉB elnöke

 

7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó: Szluka Zsuzsanna esélyegyenlőségi referens

 

8./ Egyebek

     a) ÉDV Zrt. által a szennyvíztisztító telepen 2018. évben tervezett felújítások

     a) Szociális étkeztetés biztosítása a Sógorka Vendéglőből óvodai konyha zárva tartása idején

 

Zárt ülés

9./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása

 

Súr, 2017. június 24.

 

Sógorka Miklós  

Felhívás fogorvosi munkakör betöltésére

Súr  Községi Önkormányzat                        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

fogorvos

munkakör betöltésére.

 Ellátandó feladata:

-          Súr, Ácsteszér, Aka és Csatka településeket érintő fogorvosi körzetben vegyes típusú fogorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Súr Község Önkormányzata tulajdonában lévő Súr, Szabadság tér 3. szám alatti rendelőben.

-          Iskola egészségügyi ellátás

-          A tevékenység vállalkozó fogorvosként, vagy közalkalmazotti jogviszonyban is ellátható

Pályázati feltételek:

-          A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek

-          Büntetlen előélet

-          Cselekvőképesség

-          Saját személygépjármű használata

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          Végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolata

-          Részletes szakmai önéletrajz

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-          MOK tagsági igazolás

-          nyilatkozat, a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésében való hozzájárulásáról

-          nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában rész vevők a pályázati anyagot megismerhessék

-          nyilatkozat, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt, vagy zárt ülést kér

-          nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról / közalkalmazottként, vagy vállalkozói formában kívánja ellátni

 

Egyéb információk:

-          a praxisjog felett az önkormányzat rendelkezik

-          a fogorvosi feladat az Országos Alapellátási Intézet által működtetett praxis programok keretén belül is ellátható

-          igényelhető 20 mFt letelepedési támogatás

-          ellátandó körzet lakosságszáma 2408 fő

-          ingyenes rendelő használat, a rendelő működéséhez kapcsolódó rezsi költségeket az önkormányzat átvállalja

 

A pályázat benyújtásának helye és módja:

-       a pályázatot postai úton egy példányban kell benyújtani a Súr Községi Önkormányzat címére: 2889 Súr, Szabadság tér 1. Sógorka Miklós polgármesternek címezve.

-       A borítékon feltüntetendő: „Fogorvosi pályázat”

-       A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető:

                 Sógorka Miklós polgármester: 06-30-226-4063

                 Kadlecsik Gyöngyi aljegyző:   06-70-361-8146

A pályázat benyújtásának határideje:2017. április 19.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Súr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követően azonnal,  rendkívüli ülésén bírálja el, legkésőbb 2017. április 21.

A fogorvosi praxis betölthetőségének időpontja: 2017. április 24.

A megbízás időtartama: az önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek rögzítik a működési feltételeket.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 17.

Elindult az Északdunántúli Vízmű Zrt. online ügyfélkapcsolata!

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. örömmel tájékoztatja Fogyasztóit, hogy elindult online ügyfélkapcsolata.

Használatával bárhonnan, a nap 24 órájában, csupán néhány kattintással biztonságosan

-  rögzítheti mérőállását

megtekintheti számláit, számlaegyenlegét

-  bankkártyás fizetést indíthat

számlamásolatot igényelhet

időpontot foglalhat

módosíthatja személyes adatait

vagy akár e-számlára válthat!

Regisztráljon a https://edv.eforgalom.huweboldalon és intézze ügyeit egyszerűbben, kényelmesebben és gyorsabban!

Szívesebben intézné ügyeit okostelefonján?

Mostantól erre is megoldást kínálunk, és az ingyenesen letölthető applikációnk segítségével könnyedén megtalálja legnépszerűbb alkalmazásainkat.

>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások