Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Nyilvános pályázati kiírás üzlethelyiség hasznosítására

Nyilvános pályázati felhívás

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT ír ki

tulajdonában lévő üzlethelyiség hasznosítására

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján kívánja hasznosítani a Súr belterület 521/4. hrsz. felvett, természetben Súr, Petőfi utca 65. szám alatt lévő, üzlethelyiséget, a korábbi Takarékszövetkezet épületét.

Az ingatlan a következő helyiségekből áll: szélfogó, ügyféltér, iroda, tároló, konyha, wc, páncélterem

Hasznosítás célja:     1.) vállalkozási-szolgáltatási tevékenység

                                    2.) üzletviteli célra történő hasznosítás

Súr Község Önkormányzata előnyben részesíti az 1.) célterületnek megfelelő ajánlatot.

A bérlet időtartama: legkorábban 2024. március 1-től 2025. december 31-ig terjedő határozott időszakra szól.

A bérleti díjalsó határának összege: 40.000 Ft/hó + ÁFA. A bérleti díjra licitálni lehet. A bérleti díj összege 2025. január 1-től a KSH által hivatalosan megállapított inflációs rátának megfelelően módosul.

Épület főbb jellemzői:

 • fűtés: központi rendszer, gázkazán
 • légkondicionáló berendezés (fűtés/hűtés üzemmód)
 • melegvíz: 5 literes villanybojler
 • az épület hőszigetelt

Bérleti jogviszony alatt a bérlő által vállalandó kötelezettségek:

 • bérlő köteles az eredményhirdetést követően 15 napon beül aláírni a szerződést, és átvenni a helyiséget,
 • bérlő köteles a szerződés aláírásától számított 60 napon belül a tevékenységet elkezdeni, amennyiben ez nem történik meg, az szerződésszegésnek minősül és a bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani,
 • bérlő köteles kötelezettséget vállalni a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos hatósági és üzemeltetési feltételek maradéktalan betartására,
 • bérlő köteles a keletkezett szilárd hulladék elszállítására szerződést kötni a hulladékszállítási közszolgáltatást végző társasággal,
 • bérlő tudomásul veszi, hogy a fennálló szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt a bérleményt, valamint a bérleményben található berendezési és felszerelési tárgyakat harmadik személy részére albérletbe nem adhatja, annak használatát másnak nem engedheti át, valamint a létrejött szerződésből eredő jogait másra nem ruházhatja át,
 • a bérleményben bármilyen átalakítás a bérbeadó írásbeli engedélyével végezhető, és ennek költsége kizárólag a bérlőt terheli, annak megtérítésére a bérbeadó nem köteles,
 • bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiséget ő rendezi be, alakítja az üzemeltetési feltételeknek megfelelően.

Egyéb feltételek, kikötések:

a) A pályázónak nem állhat fenn Súr Község Önkormányzatával szemben bérleti díj tartozása vagy köztartozása, valamint

b) nem állhat fenn – önkormányzati helyiségbérleti jogviszonya során felhalmozott – közüzemi díjtartozása közüzemi szolgáltatóval szemben.

A bérleti díjat minden hó 5. napjáig előre kell megfizetni Súr Község Önkormányzata Takarékbanknál vezetett 62900029-15200361 számú fizetési számlájára.

A bérleti díjon felül a bérlő viseli a közüzemi költségeket. A helyiségek rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartás a bérlőt terheli. A bérlő átalakítást, értéknövelő beruházást csak a bérbeadó előzetes engedélyével végezhet, saját költségére. Az átalakítás és értéknövelő beruházás megtérítésére a bérbeadó nem köteles kivéve, ha a felek ebben előzetesen megállapodnak.

Bérbeadó a bérleti jogviszony lejárta előtt minimum 3 hónappal az üzlet bérleti jogviszonyára pályázatot ír ki. Ezen a pályázaton jelenlegi bérlő – a többi pályázóval azonos feltételek vállalása esetén – a bérleti jogviszony továbbfolytatására előnyt élvez.

A pályázó a felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontot követő hatvan napig marad kötve ajánlatához.

A pályázat megjelenésének napja, helye: 2024. február 2.., www.sur.hu, Önkormányzat hirdetőtáblája, Súr Község Facebook oldala

Pályázat beadási határideje:

1. fordulóban  a 2024. február 29-ig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra. Amennyiben nem érkezik be pályázat 2024. február 29-ig, úgya 2. forduló benyújtási határideje 2024. március 31.

Pályázat beadásának helye: Súr Község Önkormányzata, 2889 Súr, Szabadság tér 1.,

Pályázat beadásának módja: postai úton vagy személyesen benyújtva, zárt borítékban, egy példányban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Üzlethelyiség pályázati eljárás”

A pályázat elbírálásának szempontja:

 • 1.szempont: megajánlott bérleti díj összege.
 • 2.szempont: azon kereskedelmi/szolgáltatási tevékenység, amely jelenleg nem elérhető a településen állandó jelleggel.

A Képviselő-testület fenti szempontok mérlegelésével hozza meg döntését.

Pályázatok elbírálása: a pályázatokat Súr Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el, asoron következő ülésen, de legkésőbb2024. március 31-ig. A pályázók a pályáztatás eredményéről írásban kapnak tájékoztatást.

Az ingatlan megtekinthető, illetve bővebb információ kérhető Sógorka Miklós polgármesterrel történt előzetes egyeztetést követően. (mobil: 30/226-4063)

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatait (pl. név, lakóhely, székhely, adóazonosító szám), nem természetes személy pályázónál 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
 2. a bérleti díjra vonatkozó ajánlatot,
 3. a hasznosítás célját,
 4. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs az önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj tartozása vagy köztartozása, továbbá nincs – önkormányzati helyiségbérleti jogviszonya során felhalmozott – közüzemi díjtartozása sem,
 5. ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan.

Petőfi emlékév eseményei

A Nemzeti Kultúrális Alap támogatásával.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2024

Kedves felsőoktatási hallgatók!

Kedves felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok!

Súr Község Önkormányzata kiírta a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

„A” és „B” típusát.

Az „A” típusú ösztöndíjra azok a súri lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik

a.)    felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat és

a pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek és pályázatukhoz csatolják a jelen pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékleteket.

Az "A" típusú ösztöndíj részletes pályázati kiírása az alábbi linken érhető el:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025 tanév első félévére vonatkozóan

A „B” típusú ösztöndíjra azok súri lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a

a.)    2023/2024 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy

b.)    felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és

c.)     a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni és

a pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek és pályázatukhoz csatolják a jelen pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékelteket.

A "B" típusú ösztöndíj részletes pályázati kiírása az alábbi linken érhető el:

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési

Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció

szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A kinyomtatott pályázati űrlaphoz kérjük csatolni a következő mellékleteket:

 • Igazolás közös háztartásban élőkről, melyet a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kisbéri Járási Hivatalában tudnak kikérni

 • hallgatói jogviszony igazolása eredetiben

 • igazolást kollégiumi ellátásról, albérletről. vagy bejárásról (bérlet)

 • jövedelem igazolások

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023.november 3.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Veress Gyula jegyző úr bemutatkozása

Kedves Súri Lakosok!

Őszinte Szívvel és Nagy Tisztelettel üdvözlöm Önöket! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 2023. október 1-től a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó négy csodálatos település nevezetesen Ácsteszér, Bakonyszombathely, Csatka és Súr lakosságát szolgálhatom, mint az Önök jegyzője.

Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzam. Veress Gyula vagyok 38 éves, nős, egy leány gyermekem van. Pályafutásomat a közszolgálatában közel 15 évvel ezelőtt kezdtem Győr-Moson-Sopron Vármegyében, ezt követően 8 évvel ezelőtt érkeztem Komárom-Esztergom Vármegyébe. Több vármegyében és több hivatalban nagyszerű kollégákkal ismerkedtem meg, akiktől igyekeztem tanulni.

A jegyző elsődleges feladatát a hivatali működés szervezésében, illetve a képviselő testületi munka előkészítésében és segítésében látom. Fontos feladatnak tartom a munkavégzésem során a felettes szervekkel, szakhatóságokkal történő rendszeres kapcsolattartást. Megítélésem szerint kiemelt jelentőséggel bír a Hivatal apparátusának stabilitása és kvalifikáltsága. Célszerűnek tartom a Hivatal dolgozói munkájának összehangolását. Alapelveim: nyitott ajtók, nyugodt légkör, mindeközben tisztelet, becsület s a bizalommal teljes munkatársi kapcsolat. A legfontosabb pedig a törvényesség biztosítása és annak megtartása. Csak az említett tényezők segítségével garantálható az Önök megelégedett kiszolgálása.

Fentieken túlmenően s azt átívelően elmondható, hogy egy olyan korban élünk, amikor csak úgy kapkodjuk a fejünket, hiszen nemrégiben egy járvány gyötörte meg a világunkat, háború dúl a szomszédunkban, földrengések vannak a közelünkben s mindannyian érezzük az energiaválság okozta nehézségeket, de ami igazán fájó, az az, amikor egy szeretett személy elmegy... Egy olyan korban élünk, ahol ember embernek farkasa, s nekünk ennek ellenére emlékeznünk kell rá, hogy emberek vagyunk, s ami fontosabb, hogy embernek kell maradnunk. Az ember természetesnek vesz oly sok mindent az életében, még magát az életét is. De azon túlmenően azt biztosan, ami az övé, amihez sajátjaként ragaszkodik, legyen az akár az egészség, az erő, a fiatalság, a szépség. S amikor telik s múlik az élet, akkor újra értékeli azt, hogy mi az, ami fontos, s mi az, ami nem. S mi az, ami fontos az életben? Egy igaz társ, egy gyermek, egy jó barát, egy jó beszélgetés a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, gyermekünk mosolya, az otthon haza hívó szava, egy pohár finom bor egy finom ételhez ez kell egy igazán megelégedett élethez, s a legfontosabb az maga az Isten hit, enélkül nincs semmi reménye az embernek.

Arra kérem Önöket, hogy vigyázzanak magukra, s ha lehet térjenek be hozzám egy kézfogásra s egy jó szóra. Ha bármiben segíteni tudok, kérem forduljanak hozzám bizalommal. Ácsteszéren az Ácsteszéri és a Csatkai ügyfeleket is fogadom szerdánként 9.00-16.00-ig, Bakonyszombathelyen hétfőn és csütörtökön 9.00-16.00-ig, Súron pénteken 9.00-12.00-ig vagyok elérhető és fogadom a kedves ügyfeleket.

Természetesen szükség esetén bármikor bárhova hozzám bejöhetnek, amiben tudok szívesen segítek.

Bízom benne, hogy Neves Kollégámnak s elődömnek, az Önök szolgálatában méltó utóda leszek.

 

Jó egészséget kívánva Őszinte Szívvel és Nagy Tisztelettel:

Veress Gyula

     jegyző

Szociális tűzifa igénylés 2023

Tisztelt Lakosság!

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM pályázata alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeképpen 52 m3 tűzifát nyert el. A BM pályázati kiírása alapján az Önkormányzat rendeletet alkotott a szociális tűzifa igénylésének módjáról, és a jogosultsági feltételekről. Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló rendeletében meghatározott szempontrendszer szerint az alábbiak figyelembevételével dönt:

(2) A szociális rászorultság megállapítása során előnyben kell részesíteni

a)      a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott

aa)aktív korúak ellátására,

ab)időskorúak ellátására,

ac)  települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosultat.

b)      A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot,

c)       a 2 vagy több kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülőt.

 

A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben, a rendelkezésre álló keret erejéig történik.

Egy kérelmező évente egy alkalommal igényelhet támogatást.

Kérelmenként maximum 5 m3 tűzifa adható.

A szociális tűzifára vonatkozó kérelem nyomtatvány a hivatalban személyesen átvehető, vagy az alábbi linkre kattintva letölthető:

Kérelem szociális tűzifa igényléséhez

A kitöltését követően a Községházán személyesen, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani első körben

2023. október 20. napjáig.

A határidőt követően nem áll módunkban további kérelmeket befogadni.

 

Súr, 2023. szeptember 28.                             

Tisztelettel: 

Sógorka Miklós 

    polgármester

Tájékoztatás ebösszeírásról

TÁJÉKOZTATÓ EBÖSSZEÍRÁSRÓL
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése értelmében 3 évente ebösszeírást kell végezni. Községükben ebösszeírás 2020-ban volt, ezért Súr Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 2023. szeptember 20-tól 2023. október 13-ig terjedő időszakban Súr község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitölteni. A tájékoztatáshoz csatolt ebösszeíró adatlap kitöltéséhez az oltási könyvben szereplő adatok nyújtanak segítséget.

Egynél több eb tartása esetén további ebösszeíró adatlap beszerezhető:

 • Súr, Községháza (2889 Súr, Szabadság tér 1.) „
 • vagy letölthető az alábbi linkre kattintva: Ebösszeíró adatlap 2023

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

 • Postai úton a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltsége, 2889 Súr, Szabadság tér 1. címre történő megküldés útján.
 • Személyesen a Községháza épület főbejáratánál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel.
 • A kitöltött, aláírt kérdőívet beszkennelve, vagy fotózva az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.címre történő küldéssel.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. október 13.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy - a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható.

Kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott ezen kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a mikrochippel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás során mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket, valamint a korábbi ebösszeírások alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az önkormányzat ellenőrizni fogja!

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatok védelméről és kíméléséről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1b) pontja, valamint az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. mellékletének d) pontjában foglaltak értelmében 150.000 Ft.

 Együttműködésüket köszönöm!

Súr, 2023. szeptember 20.

Tisztelettel: 


Sógorka Miklós

  polgármester

"Ha Föld Isten kalapja, Hazánk a bokréta rajta"

200 éve született Petőfi Sándor a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.... ez idő alatt sokat változott a világ, a haza és szülőföld. A Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódóan önkormányzatunk pályázott a Nemzeti Kulturális Alap „Velünk élő Petőfi” pályázatára és 600.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.  Az elnyert összegből a 2023-as emlékévet szeretnénk színes programokkal emlékezetessé tenni, melyek között szerepel mozgás, játék, kézműves foglalkozás, zenés előadás, szavalóverseny és alkotói pályázat egyaránt.

Az programsorozat megnyitásaként január 1-én a költő születésnapján „Petőfi futást” szervezett önkormányzatunk, melynek helyszíne –nem véletlen- a település Petőfi utcai szakasza volt és stílszerűen a résztvevők 1823 méteren futottak, kocogtak vagy éppen sétáltak.  A közös megmozdulást követően az általános iskola udvarán koccintottunk az új esztendőre, beszéltük át az új év terveit, majd egy rögtönzött focimeccsre is sor került. Bízunk benne, hogy az emlékév rendezvényei között mindenki talál majd érdeklődési körének megfelelőt és jelenlétével megtiszteli programjainkat!

 

 

 

 

 

Nagy "Turista érem" Súron

Örömmel tájékoztatjuk a súriakat és a Súrra érkezőket, hogy Magyarország negyedik "Nagy turista érem" pontja Súr lett!!
A Turista Érem kerek, fából faragott, kiégetett korong. Kedves, ízléses emléktárgy, de több is annál: érem, amely azt bizonyítja, hogy Ön személyesen is meglátogatta Magyarország valamely gyönyörű vidékét. A sorszámmal ellátott érméket kizárólag az adott idegenforgalmi látványosságnál lehet megvásárolni,rövid idő alatt rendkívül kedveltté váltak a kirándulók körében és számos európai országban megjelentek. Súron 3 különféle érem vásárolható meg a gyűjtők, kirándulók számára, és a Szabadság téren-településünk központjában- akár fotózkodni is lehet a 330-as sorszámú érem nagy változatánál, mely azt hivatott hírdetni, hogy Súr "Magyarország legszebb fekvésű települése"! Ha többet szeretnél megtudni az érmekről a https://www.turista-erem.hu/ weboldalon részletes információkat lehet olvasni a gyűjtésről, kihívásokról. Kezd a gyűjtést a súri Turista Érmekkel, fotózkodj a súri Nagy turista éremmel!
>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások