Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Tájékoztatás az illegális hulladékégetés következményeiről

TiszteltLakosság!

Súr Község Önkormányzatához több alkalommal érkezett lakossági bejelentés illegális hulladék égetésének észleléséről (műanyag, vegyi hulladék, mezőgazdasági hulladék, stb…)  A bejelentések alkalmával a feltételezett elkövetőt szóban felszólítottuk a tevékenység felhagyására.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján sajnálatos módon kijelenthetjük, hogy felszólításaink nem jártak visszatartó erővel, a környezet- és légszennyezési tevékenységek tovább folytatódnak. Ezért ezúton értesítem Tisztelt Lakosságot, valamint a településen működő gazdasági tevékenységet végző vállalkozásokat (beleértve mezőgazdasági őstermelőket is), hogy a bejelentések alkalmával minden esetben a környezetvédelmi felügyelőség, illetve a megyei kormányhivatal felé közérdekű bejelentést fogok tenni.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelmérőla következőképpen rendelkezik:

27.§(2)Hulladéknyílttéri,vagyahulladékokégetésénekfeltételeitrögzítőjogszabálybanfoglaltaknaknemmegfelelőberendezésbentörténőégetése,aháztartásbankeletkezőpapírhulladékésveszélyesneknemminősülő,kezeletlenfahulladékháztartásiberendezésbentörténőégetésekivételéveltilos.Nyílttérihulladékégetésnekminősül,haahulladék-azelemikárkivételével-bármilyenokbólkigyullad.

A illegális hulladék égetésének maró szaga és füstje egyértelművé teszi, hogy nem papírt és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladékot égettek a bejelentések alkalmával. Az égetés a rendkívül mérgező anyagok felszabadulásán kívül jelentős bűzzel terhelte a környezetét.

Vagyis a fenti esetekben olyan tevékenységet végzett az elkövetőillegálisan, melyre kiterjed a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet hatálya és csak nagyon szigorú jogszabályi feltételekkel (a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet betartásával) végezhető tevékenység.

Tájékoztatásul mellékelten megküldöm a kormányrendelet 9. számú mellékletét a levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékéről.

Környezetünk védelmében és a jövő generációja iránt érzett felelősségtudattal kérem tájékoztatásom tudomásulvételét.

Súr, 2015. július 6.

                                                                                                          Sógorka Miklós

                                                                                                            polgármester

9. számú melléklet a 306/2010.(XII.23.)Korm.rendelethez

Alevegővédelmikövetelményekmegsértéséhezkapcsolódólevegőtisztaság-védelmibírságokmértéke

Azegyespontokbanmeghatározottbírságmegfizetéséreköteles,aki(amelyszervezet):

17.       Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése;      -    300 000 Ft

18.       Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése;            100 000 Ft

19.       Vonalas létesítmény mentén növényzet, lábon álló növényzet, tarló, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése;      -    500 000 Ft

20.       A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladását, meggyulladását nem akadályozza meg, illetve az eloltásról nem gondoskodik (10 m3 feletti mennyiség esetén);  -      500 000 Ft

21.       A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladásának, meggyulladásának meg nem akadályozása, illetve az eloltásról való nem gondoskodás (legfeljebb 10 m3 mennyiség esetén);    - 100 000 Ft

25.       Gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot zavaró bűzhatást okozó technológia vagy berendezés üzemeltetése;  - 200 000 Ft

26.       Nem gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot zavaró bűzhatást okozó tevékenység folytatása, technológia vagy berendezés üzemeltetése;  - 50 000 Ft

Tájékoztatás szabadtéri égetésről

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy július és augusztus hónapokban tilos a tűzgyújtás! A szabadtéri égetés részletes szabályai az alábbi linken érhetők el:

Tájékoztatás szabadtéri égetésről

Gazdagodott könyvtárunk állománya

Könyvtárunk ez év áprilisában közel 150 kötettel lett gazdagabb, köszönve Beck György Úr adományának.

Az adományozott könyvek Tímár Margit hagyatékából származnak. Tímár Margit 1930-ban született Budapesten, de pici gyerekként „lelencbe” (nevelő szülőkhöz)adták vidékre, mert a szülők nem tudták eltartani a négy gyermeket, akik közül ő volt a legidősebb. A nehéz fizikai munkától a zaklatásig sok mindent meg kellett érnie, de az iskolai tanítója már ekkor könyörgött a szülőknek, hogy adjanak lehetőséget neki a tanulásra.

Erre csak később kerülhetett sor, amikor már gyermekei voltak és munka mellett kellett/lehetett tanulnia, mert neki nem adatott meg az a gyermekkor, amikor semmi mással nem kell foglalkozni, csak a tanulással.

A tanulás végigkísérte életét, miközben cipőbolti eladó, műszerész, művelődésszervező volt, számos iskolát végzett. A Rendőrtiszti Főiskola tanáraként ment nyugdíjba, ahol etikát, filozófiát tanított.

85 éves korában 2015-ben hunyt el és maga után hagyott egy 1500 kötetes könyvtárat. Bár nem volt kifejezett kívánsága, de biztos egyetértett volna fiai döntésével, hogy a könyvtár olyan helyre kerüljön, ahol a legjobban tudják hasznosítani. A könyvtár java része olyan települések könyvtáraiba kerül, ahol anyagi okok miatt nincs lehetőség az állomány bővítésére.

Ha élne, biztos boldogan látná az érdeklődő szemeket, és örülne, hogy mások is követik a tudás birodalmába.

Nagyon hálásak vagyunk, hogy településünk könyvtárának is jutott a kötetekből, reméljük, sokan fogják lapozgatni az ajándékkönyveket! 

Tájékoztatás fogorvosi ügyeletről

Fogászati ügyelet súri lakosok számara

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 1. napjától megállapodást kötött Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogászai ügyelet folyamatos biztosítására.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Tatabánya Megyei Jogú Város által működtetett fogászati ügyelet az alábbi helyen és időpontban lehet igénybe venni. Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza, Tatabánya, Dózsa György u. 77. „P” épület.
Időpont: Szombat-Vasárnap, Ünnepnap, Munkaszüneti nap 7:00 és 12:00 óra között.
Hétköznapokon nincs ügyeleti ellátás, csak a tatabányai lakosokat látják el a fogorvosok.

A 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet 17.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a fogászati ügyelet körébe tartozó feladatok:

-          fogeltávolítás

-          vérzéscsillapítás

-          idegentest-eltávolítás

-          törött fog lecsiszolás

-          gyökércsatorna megnyitás

-          az előzőekhez szükséges fogászati röntgen

Súr, 2015. április 20.

                                                                                  Sógorka Miklós

                                                                                     polgármester

 

Tájékoztatás lomtalanításról

Tisztelt Ingatlanhasználó!

A Bakonyszolg Kft. a lomtalanítást házhoz menő rendszerben végzi, tekintettel arra, hogy a lomtalanítás e módon történő elvégzése  a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni, személyesen, telefonon vagy e –mailben is lehetőséget biztosítunk az időpont egyeztetésére.

Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és  a szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra

-          gally, salak, trágya, szalma, egyéb állati- és növényi hulladék, építési-, bontási törmelék, ipari hulladékok

-          elektronikai hulladékok (pl. TV készülék, hűtőgép, számítógép)

-          veszélyes hulladékok (akkumulátor, gumiabroncs)

-          heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék

A házhozmenő rendszerű lomtalanítást évente, ingatlanhasználónként  egy alkalommal, március 1. és október 30. közötti időszakban végezzük el.

Szállítással kapcsolatos információkért a 34/359-355 telefonszámon, valamint a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  e-mail címen érdeklődhetnek.

>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások