Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Az óvodai beiratkozás rendje 2022

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)  83.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R) 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról.

A  2022/2023-as nevelési évben Súr Község Önkormányzat által fenntartott Súri Szivárvány Óvodába

2022. április 20-22-ig  8-16 óráig

történik mindazon gyermekek beiratkozása, akik 2022. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik  életévüket.

A felvételi döntésről 2022. május 30-ig írásban értesítjük a szülőket.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Felmentési lehetőségről

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő 2022. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványa
 • a szülő személyazonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványa
 •  

Köszönettel: Pékné Zsemberi Mónika

                                                                                                                 intézményvezető

Tájékoztatás óvoda nyári zárva tartásáról

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy Súr Község Önkormányzat képviselő-testülete a Súri Szivárvány Óvoda nyári zárva tartási rendjét 

2022. július 11 – 2022. augusztus 21. (6 hét)

határozta meg. A szünet előtti utolsó nevelési nap: július 8. péntek, a szünet utáni első nevelési nap: augusztus 22. hétfő 

 

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Súri Szivárvány Óvoda                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Súri Szivárvány Óvoda 
Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 1 év, viszont tervek szerint évek –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a rábízott gyermekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,

•         Óvodapedagógus munkakörben szerzett tapasztalat, legalább Pedagógus I. fokozat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

•         gyermekszeretet, együttműködő képesség, empátia, elkötelezettség, felelősségvállalás, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pékné Zsemberi Mónika nyújt, a +3670/411-8256 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Súri Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (2889 Súr, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Pékné Zsemberi Mónika részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Pékné Zsemberi Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok azonnal elbírálásra kerülnek, pozitív elbírálás esetén a munkakör 1-2 napon belül betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szeretettel várjuk azokat az óvodapedagógus jelentkezőket is, akik nem teljes munkaidőben, hanem napi 4 órában szeretnének elhelyezkedni kisgyermek mellett. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Pékné Zsemberi Mónika nyújt, a +36 70/411-8256- os telefonszámon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 18.

Óvodavezetői pályázatra érkezett vezetői programok

Hivatkozva a 2011. évi CXC. törvényre a nemzeti köznevelésről (67. § (8) Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.) közzétesszük az óvodavezetői pályázatra beérkezett óvodavezetői programokat:

Benisné Schveighardt Anita vezetői programja

Pékné Zsemberi Mónika vezetői programja

Pályázat óvodavezetői munkakör betöltésére

Súr Község Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet

 Súri Szivárvány Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

 beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16.  –  2026. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés. 

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott szakképzettség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat másolata,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás alatt,
 • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • nyilatkozat, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja,
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozatot,
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázat tartama harmadik személlyel közölhető-e

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sógorka Miklós Súr Község Önkormányzat Polgármestere nyújt, a 34/375-033/1 mell. telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázat Súr Község Önkormányzat  (2889 Súr, Szabadság tér 1. ) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/966/2021. valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdés alapján a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg, melyet követően a pályázatokról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltség hirdetőtáblája –

       2021. április 26.

 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2021. április 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a koronavírus-járvány miatt a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.27.) Korm.r endeletben foglaltak alapján a veszélyhelyzet ebben az időszakban is még fennáll, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester fogja gyakorolni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sur.huhonlapon szerezhet.

Arany napok az iskolában

Arany János születésének 200. évfordulóján, 2017. március 2-án kezdődtek meg iskolánkban az Arany napok, mellyel a magyar irodalom egyik legnagyszerűbb költője, műfordítója, s egyben iskolánk névadója előtt tisztelegett településünk oktatási intézménye és a falu lakossága. A programsorozat nyitásaként a Kávészünet koncertjére került sor a Művelődési házban. A népszerű zenekar tagjait a magyar kultúra fiatal nagyköveteinek is megválasztották már, és a koncert során a súri közönséget is sikerült elvarázsolniuk.  A megzenésített verseket együtt énekelte kicsi és nagy, idős és fiatal. A dalolás után prózában is megmutathatták tudásukat diákjaink. A pénteken megrendezett Arany János szavalóversenyen több mint 30 tanuló adta elő az általa választott verset. A három korosztályban lebonyolított megmérettetés első helyezettjei: 1.-2. osztályos korosztályban Vincze Nóra, 3.-4. osztályos korcsoportban: Benis Benedek, míg a felső tagozatosok között Ackermann Petra. A zsűrinek nehéz dolga volt, több különdíj is kiosztásra került. Következő rendezvény az az irodalmi vetélkedő volt, melynek során az 5.-8. osztályosok adtak számot irodalmi tudásukról, ötletességükről.  Nem csak költők életútját, verseiket kellett jól ismerni a győzelemhez, hanem szükség volt a kreativításra, csapatszellemre egyaránt. Az interaktív vetélkedő során hat csapat mérte össze tudását, első helyet az „Aranyat érő diákok” (Menyhárt Réka, Menyhárt Laura, Kruska Pálma, Cvianov Beáta) szerezték meg. Az Arany napok programjai között a szellemi vetélkedések mellett a sportnak is jutott szerep. Az alkalomhoz illően 1817 méteren mérhették össze gyorsaságukat a diákok, pedagógusok a szőlőhegyi úton megszervezett futóverseny során.  Az iskola leggyorsabbjai ezen a napon a felső tagozatosok közül Vachtler Ágnes, Menyhárt Laura, Lunk Gábriel és Nyári Alex voltak, míg az alsósok közül első helyezettként ért a célba korosztályából Gellér Fruzsina, Géringer Lili, Horváth Bence és Ottinger Bálint. A programsorozat zárásaként szerdán kézműveskedtek a gyerekek.

Az évfordulóhoz méltó megemlékezésként mindenki, aki részt vett a programokon Arany János képével díszített kitűzőt kapott, valamint oklevelek és emléklapok idézhetik fel bennük a hét eseményeit. Bízunk benne, hogy olyan szellemi útravalóval gazdagodott mindenki a hét folyamán, melynek segítségével magáévá teheti Arany János híres gondolatát:

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”

Az eseménysorozaton készült fotók megtekinthetők településünk honlapján a „Képgalériák” menüpontban. 

 

 

 

 

 

 

Óvónéniktől búcsúzunk

A hétvégén nem csak óvodásaink ballagtak el….

Vera néni (Ackermann-né Bakai Veronika) és Márti néni (Guzs Márta) is könnyes szemmel vett részt az utolsó olyan ballagáson, melyen, mint óvó nénik vezették a csemetéket. 2016 őszétől már nem tanítják a gyermekeinknek a verseket, nem fogják az apró kezeket rajzolás közben, hisz nyugdíjba vonulnak. Mindketten 1976-ban kezdték óvodai pályafutásukat, Vera néni azóta a súri óvoda dolgozója volt, míg Márti néni 1990 óta dolgozott településünk intézményében.  Településünk gyermekei, a szülők, nagyszülők nevében köszönjük sok évtizedes munkájukat, s kívánunk nekik a következő Aranyosi Ervin verssel boldognyugdíjas éveket!

"Fiatalon kezdted, – úgy ahogyan bárki –
helyed az életben meg kellett találni.
Emlékeid között őrzöl sok-sok arcot,
sikert, dicsőséget és keserű harcot.
Amit elterveztél, nem tudtad feladni,
megpróbáltál mégis jó ember maradni.

A szép emlékeket őrizd meg szívedben,
s mindenre mi rossz volt setét fátyol lebben,
ami elmúlt – elmúlt, hát tekints előre,
az előtted álló szabad esztendőkre.
Egy korszak lezárult, de oly sok szép vár még!
Gondoltál már arra: – “Vajon mit csinálnék,
ha pont azt tehetném, amire csak vágyom,
megváltozna vajon megszokott világom?”
Szabad vagy, mint madár, nem köt a kalitka,
váltsd valóra végre, amit álmaidba’
elképzelt a lelked, mit eddig nem tettél.
Bármit megtehetsz most, mert nyugdíjas lettél!"

 

Költészet napját ünnepeltük

"Mindenik embernek lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban,
és akinek szép lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”(Babits Mihály)


A Költészet napja alkalmából immár másodszor szerveztük meg az általános iskolások szavalóversenyét. Az idei évben nem csak a diákok szerepeltek, szavaltak, hanem tanáraik is meglepték őket egy kedves megemlékezéssel.Köszönjük a diákok szereplését, a pedagógusok színvonalas műsorát! Örülünk hogy ez a megemlékezés már hagyománnyá válik településünkön is! Gratulálunk minden résztvevőnek és köszönjük a kellemes délelőttöt!!

 

 

 

 

 

 

 

Emlékezés az 1848-as szabadságharcra

“Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben." (Petőfi Sándor)

167 év telt el azóta, hogy történelmünk egyik legfelemelőbb napjait, óráit élte át a pesti ifjúság. Volt szabadságharc, ellenállás, volt megtorlás. S bár a túlerő a szabadságharcot legyűrte, de a szabadságharc nem bukott el! Nem bukott el, mert 1848 csillaga azóta is erőt és hitet ad ahhoz, hogy megtanuljunk becsülni, óvni szabadságunkat.  2015. március 15-én is szép számmal gyűltek össze településünk lakói a kultúrházban ,hogy az iskolásokkal közösen emlékezzenek a forradalom eseményeire és résztvevőire. A megemlékezést Molnár István beszéde indította, majd a 7-8. osztályosok műsora következett. A legfontosabb történéseket versekkel, naplórészletekkel, zenével idézték meg a szereplők. A gyerekeket ebben a tanévben Kulisek Judit, Kedves Mariann és Kastélyné Benis Ilona készítette fel. /Danka Istvánné/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programon készült felvételt a Súr TV menüpont alatt tekinthetik meg.

Balázsolás

Balázsoltak  a súri gyerekek.  Ezt a szertartást február 3-án, vagy az azt követő vasárnapon végzi az egyház Szent Balázs püspök és vértanú emlékére. A napjainkban már alig gyakorolt népszokást,- mikor jelmezes gyerekek csákóval, süveggel a fejükön járták a falut- elevenítették fel Sógorka Veronka tanárnővel a negyedikes diákok. Nem csak Súron, hanem Bakonycsernyén és Ácsteszéren az óvodákban is nagy sikert arattak műsorukkal. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hisz már karácsonykor a betlehemezéssel is településünk sok családját örvendeztették meg műsorukkal. 

 


 

 

 

 

Pozsonyban kirándultak diákjaink

A nyolcadik osztályosok ebben a tanévben is ellátogattak Pozsonyba.  A már szokásosnak mondható kirándulást ez alkalommal is Molnár István szervezte, azzal a nem titkolt céllal, hogy tanulóink a történelmi Magyarország nevezetességeivel is megismerkedhessenek. Az első megálló az ausztriai Kötsényben volt, ahol a gyerekek egy csokoládégyárat nézhettek meg. A gyerekek megismerkedtek Dévény várával, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a környező vidékekre.  Majd pozsonyi városnézés következett. Itt a Koronázó Templom mellett a Szent Márton Székesegyház és egy belvárosi séta szerepelt a programban. Tanulóink késő este még ellátogattak Bősre is, megnézték a vízlépcsőt. Nagy szerencséjük volt, mert épp egy zsilipezés folyt.  A gyerekek élményekkel és csokival feltöltődve értek haza. A kirándulás költségeihez az iskola alapítványa is hozzájárult. /Danka Istvánné/


 

 

 

 

 

 

>> Címlap Hírek Oktatási hírek