Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Pályázat óvodavezetői munkakör betöltésére

Súr Község Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet

 Súri Szivárvány Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

 beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16.  –  2026. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés. 

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott szakképzettség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat másolata,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás alatt,
 • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • nyilatkozat, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja,
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozatot,
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázat tartama harmadik személlyel közölhető-e

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sógorka Miklós Súr Község Önkormányzat Polgármestere nyújt, a 34/375-033/1 mell. telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázat Súr Község Önkormányzat  (2889 Súr, Szabadság tér 1. ) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/966/2021. valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdés alapján a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg, melyet követően a pályázatokról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltség hirdetőtáblája –

       2021. április 26.

 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2021. április 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a koronavírus-járvány miatt a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.27.) Korm.r endeletben foglaltak alapján a veszélyhelyzet ebben az időszakban is még fennáll, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester fogja gyakorolni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sur.huhonlapon szerezhet.

>> Címlap Hírek Oktatási hírek Pályázat óvodavezetői munkakör betöltésére