Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Választási közlemény

Jelöltek szavazólapon történő megjelenése (HVB 12/2014. (IX.08.) számú határozata

Súr Község Helyi Választási Bizottság (HVB) nyilvántartásba vételről szóló döntései a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán

Súr Község Helyi Választási Bizottsága (HVB) 8/2014. (IX. 05.) számú határozata Sógorka Miklós független egyéni polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről

Súr Község Helyi Választási Bizottsága (HVB) 3/2014. (IX. 05.) számú határozata Guzs Ferenc független egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Súr Község Helyi Választási Bizottsága (HVB) 4/2014. (IX. 05.) számú határozata Molnár István független egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Súr Község Helyi Választási Bizottsága (HVB) 5/2014. (IX. 05.) számú határozata Benis Veronika független egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Súr Község Helyi Választási Bizottsága (HVB) 6/2014. (IX. 05.) számú határozata Pék Győző független egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Súr Község Helyi Választási Bizottsága (HVB) 7/2014. (IX. 05.) számú határozata Krajcár Szilárd független egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Súr Község Helyi Választási Bizottsága (HVB) 9/2014. (IX. 08.) számú határozata Sógorka András független egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Súr Község Helyi Választási Bizottsága (HVB) 10/2014. (IX. 05.) számú határozata Szluka Zsuzsanna független egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Súr Község Helyi Választási Bizottsága (HVB) 11/2014. (IX. 05.) számú határozata Nyári Zoltán független egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Súr Község Helyi Választási Bizottsága (HVB) elérhetősége és tagjai

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁRÓL


Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választását. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Választópolgárokat.

Választási bizottságok

A helyi választási bizottság (HVB) öt tagját és legalább két póttagot a képviselő-testület legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg.
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál.

Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. A névjegyzék a Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltségén tekinthető meg.

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár 2014. október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli korlátok figyelembe vételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre szavaz.

Mozgóurna
Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

Jelöltállítás
Fontos változás a 4 évvel ezelőtti választáshoz képest, hogy már nincsenek ajánlószelvények (ún. kopogtatócédulák), helyette ajánlóívek vannak, csakúgy, mint a tavaszi választások során. Vagyis jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti.
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet (A4 jelű nyomtatványon).
Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője a központi névjegyzék 2014. augusztus 15-i adatai alapján állapítja meg 2014. augusztus 18-ig. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát kell megállapítani, erről egy külön hirdetményben szerezhetnek tudomást a Tisztelt

Választópolgárok.
Az egyéni listás jelöltet és a polgármester jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni (E2 jelű nyomtatványon).
•    A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.
•    Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.
•    Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.
•    A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.
•    A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el.
•    Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.

Az ajánlás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.
Nem gyűjthető ajánlás:
•    a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
•    b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
•    c) tömegközlekedési eszközön,
•    d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
•    e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
•    f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek állított. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek állított.

A választási kampány
A kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható.
2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható.
2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2014. október 12-én nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2014. október 12-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.

Szavazás
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Részletes tájékoztatásért forduljon a Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltségén  működő helyi választási irodához (cím: 2889 Súr, Szabadság tér 1. Tel: 34/375-033, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) vagy keresse fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.

A Súri Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2014. (II.14.) határozata Súr Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztható tagjainak számának meghatározásáról .