Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Cikkek

Beáta Közösségi Ház bérbeadási szabályzata

Beáta Közösségi Ház: Balatonalmádi Dózsa György u.11.

Tulajdonos: Súr Római Katolikus Plébánia

                    2889, Súr, Kossuth L.u. 10.

                    Képviseli: Holubák Attila plébános

Üzemeltető: Súr Község Önkormányzata 

                    2889, Súr, Szabadság tér 1.

                    Képviseli: Sógorka Miklós polgármester

Előzmények

2012. április 19. napján, végintézkedés hátrahagyásával meghalt Berki Gáborné (sz.: Matzkó Margit) hagyatékátadó végzése alapján a Súri Katolikus Plébánia tulajdonába került a Balatonalmádi 4216 hrsz alatt felvett, hétvégi ház, udvar megnevezésű, 1009 m2 területű, valójában Balatonalmádi, Dózsa Gy. u. 11. szám alatti ingatlan. Végrendeletében így fogalmazott: „Örökösöm megválasztásakor jótékonysági szándékom és az 1952. július 24-én született és fiatalon, 1991. március 19-én elhunyt leányom Bustyaházi Beáta emléke vezetett. A jótékonysági szándékommal kapcsolatos meghagyásom az, hogy az örökösöm a Balatonalmádi, Dózsa Gy. u. 11. szám alatti ingatlant, mint tulajdonát elsősorban Súr község gyermekeinek az üdültetésére hasznosítsa...” „... mindenféle megkülönböztetés nélkül, nemre, fajra, felekezetre, világnézetre tekintet nélkül...” „... További meghagyásom, hogy az örökös köteles a balatonalmádi nyaraló ingatlanon egy táblát elhelyezni, melyen köteles a leányom Bustyaházi Beáta, valamint az én és néhai házastársam Berki Gábor nevét megfelelő kegyeleti környezetben feltüntetni, miszerint ezen nyaraló a leányunk emlékére és néhai házastársam, valamint az én akaratomból működik Súr község gyermekei javára.”A meghagyás teljesítését – tekintettel az ingatlan állagára, a karbantartással és szervezéssel kapcsolatos feladatokra – a Katolikus Egyházközség nem tudja ellátni, ezért az Örökhagyó szándékának teljesülése végett azt Súr Község Önkormányzatával közösen, együttműködésben igyekszik teljesíteni. Az együttműködés feltételeit a 2020. január 28-án megkötött „Használatba adási szerződés” rögzíti.

 

IGÉNYLÉSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYZAT

Jelen szabályzat hatálya kiterjed Súr Római Katolikus Plébánia tulajdonában, Súr Község Önkormányzata üzemeltetésében lévő, közösségi célra fenntartott „BEÁTA” Közösségi Ház (Balatonalmádi, Dózsa György utca 11.) bérlésére és használatára.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉS

Súri lakos:

Súr közigazgatási területén az igénylés napján állandó lakcímmel rendelkező személy.

Súri iskolás:

A súri Arany János Általános Iskolában az igénylés napján tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek.

 

I. A „BEÁTA” KÖZÖSSÉGI HÁZ IGÉNYLÉSE

1. A Közösségi Házat május 1 – október 31-ig terjedő időszakban lehet igénybe venni kérelem alapján.  A Szabályzat hatálya alá tartozó Közösségi Ház 5 szobás, 20 férőhelyes épület.

2. A kérelmet Súr község Önkormányzatához kell benyújtani a 3. sz. mellékletet képező felelősségvállalási nyilatkozattal együtt legkésőbb tárgyév március 31-ig, illetve azt követően a szabadon rendelkezésre álló időpontok esetében folyamatosan. Kérelem benyújtása történhet személyesen vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre megküldve. Elektronikus benyújtás esetén szerkeszthető formátumú dokumentum (pl. word) nem kerül befogadásra, elektronikus benyújtás esetén kizárólag az pdf. fájlformátumban kerülhet elfogadásra a kérelem, amelynek a kérelmező aláírását is tartalmaznia kell.

3. A kérelmek elbírálásáról a Katolikus Egyházközség képviselő-testülete által választott Üdülési Bizottság dönt legkésőbb április 15-ig, amelyről a kérelmezőt 5 napon belül írásban értesíti. A március 31-i határidőt követően kérelmet benyújtani kizárólag a szabad időpontokra lehetséges, ezek elbírálásáról a kérelmező 3 napon belül értesítésre kerül.

Üdülési Bizottság tagjai:

- mindenkori plébános (jelenleg Holubák Attila plébános)

- mindenkori polgármester (jelenleg Sógorka Miklós polgármester)

- az iskola mindenkori intézményvezetője (jelenleg Molnár István intézményvezető)

- Katolikus Egyházközség képviselő-testületének 2 tagja (Kajtor Istvánné, Pavlitzkyné Miklós Enikő)

4.  A kérelem benyújtásakor előnyt élveznek:

1.) súri Arany János Általános Iskola csoportjai (A súri iskola tanulóit táboroztató pedagógusok és gyermekfelügyeletben közreműködő kísérők (max. 3 fő) a táboroztatás alkalmával az üdülőt térítésmentesen használhatják.

2.) Súr településen működő egyházak (Katolikus, Evangélikus és Magyar Apostoli Egyház)

3.) Súri székhelyű civil szervezetek csoportjai

4.) a súri lakcímmel rendelkező lakosok  (Ezen belül előnyt élvez az a kérelmező, aki nagyobb díjköteles létszámmal szeretné igénybe venni a nyaralót.)

5.) nem súri lakcímmel rendelkezők (Ezen belül előnyt élvez az a kérelmező, aki nagyobb díjköteles létszámmal szeretné igénybe venni a nyaralót.).

 

2. A „BEÁTA” KÖZÖSSÉGI HÁZ IGÉNYBEVÉTELE

1. A Közösségi Ház bérleti díját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2. A bérleti díj 25%-át (foglaló) az Üdülési Bizottság nyilvántartásba vételét követő 8 napon belül köteles kérelmező megfizetni. A foglalás ekkor válik véglegessé. A foglaló határidőben történő meg nem fizetése esetén az Üdülési Bizottság dönthet más kérelmező részére a Közösségi Ház kiutalásáról. A használati díj fennmaradó részét az igénybevétel megkezdése előtt 8 nappal köteles kérelmező megfizetni. A befizetéseket a Súr Község Önkormányzata Takarékbank Zrt-nél vezetett 62900029-15200361 számú bankszámlájára kell teljesíteni.A ténylegesen felhasznált villamosenergia díját 130 Ft/kWh egységáron az ingatlan használatát követő 8 napon belül köteles a kérelmező megfizetni.

3. A Közösségi Házat egy kérelmező egy naptári évben legfeljebb egy turnus (7 éjszaka) időtartamra igényelheti. Ez alól kivétel az iskolai, egyházi és civil szervezetek táborai alkalmával történő részvétel. Érkezés vasárnap 14.00 órától, távozás következő hét vasárnapján 12.00 óráig.

 

Szabad időpontok függvényében lehetőség van a 7 napos turnus más napokon, illetve megszakításokkal történő igénybevételére.

4. A Közösségi Ház kulcsát a nyaralás megkezdése előtti pénteken 8-tól 12 óráig a befizetést igazoló pénztári bizonylat vagy banki átutalási igazolás bemutatásával lehet átvenni a Polgármesteri Hivatalban. A kulcsot leadni ugyanitt a nyaralás leteltét követő első munkanapon 8-tól 12 óráig kell.

5. A Közösségi Házat kizárólag az igényléskor megnevezett személyek használhatják a feltüntetett időpontban. Ha a személyekben változás történik, azt legkésőbb az igénybevétel megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatalban írásban be kell jelenteni.

6. Amennyiben az igénybevételt a jelentkező visszamondja, az általa már befizetett üdülési díj 25 %-ának (foglaló) visszatérítésére nincs lehetőség. Kivétel:

a) ha az igénybe vevő a visszalépést neki fel nem róható, különös méltánylást érdemlő

okkal (pl. betegség, közeli hozzátartozó halála stb.) bizonyíthatóan indokolja,

b) ha a visszamondott üdülési jogosultságot az igénylő más jogosult részére átadja és a

másik igénylő az üdülési díjat igazoltan megfizeti.

Amennyiben az a-b) pontokban meghatározott esetek nem állnak fenn, akkor a befizetett foglaló és/vagy az üdülési díj összegének visszafizetésére nincs lehetőség, illetőleg a kérelemben rögzített díj megfizetésére köteles a kérelmező.etek nem állnak fenn, akkor a befizetett foglaló és/vagy az üdülési díj összegének visszafizetésére nincs lehetőség.

 

3. A KÖZÖSSÉGI HÁZ HASZNÁLATA

1. A Közösségi Házban kiizárólag az üdülésre jogosultak tartózkodhatnak. Vendégeket, látogatókat fogadni tilos.

2. A tulajdonos és az önkormányzat képviselőjének joga van az igénybevétel során ellenőrzést végezni. Ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy más személyek is tartózkodnak a Közösségi Házban, mint akikre az igénylést megkérték, három évig kizárhatja az igénylés lehetőségéből a kérelmezőt.

3. Az épület kitakarítva, rendeltetés-szerű állapotban kerül átvételre. A Közösségi Ház állapotának megőrzése, napi tisztán tartása az igénybevevő feladata. Az igénybevétel ideje alatt a Közösségi Ház állapotának megőrzéséről, a felszerelési tárgyak tisztántartásáról az igénybevevő köteles gondoskodni.

4. A Közösségi Házat a turnus végén kitakarított állapotban kell elhagyni. Aki a Közösségi Házat nem, vagy nem megfelelően takarítja ki, az épületet két évig nem veheti igénybe.

5. Az önkormányzat ágynemű huzatot és törölközőt az igénybevételhez nem biztosít, erről az igénylőnek kell gondoskodni.

6. A Közösségi Házban sütés-főzési lehetőség biztosított.

7. A Közösségi Házat igénybevevő felelőssége a hely elfoglalásától annak elhagyásáig tart. Igénylő a használatbavételi Kérelem benyújtásával elismeri a „Beáta” Közösségi Ház Használati Szabályzatának megismerését, amely rendelkezések betartására és az igénylővel együtt történő használók esetében annak betartatására kötelezettséget vállal. A Közösségi Házban lévő használati tárgyakat rendeltetésüknek megfelelően kell használni.

8. A Közösségi Ház minden egyes szobája és helyisége szobaleltárral rendelkezik. Az igénybevétel végeztével az egyes használati tárgyakat a szobaleltárnak megfelelően kell visszarendezni. A Közösségi Házat igénybevevő személyek felelősséggel tartoznak az épületben lévő tárgyakért, eszközökért, kötelesek az általuk esetlegesen okozott kár(ok) jelen szabályzat 3. mellékletét képező felelősségvállalási nyilatkozat értelmében történő teljes körű megtérítésére.

9. Az épületben dohányozni tilos. A Közösségi Ház területére háziállat bevitele TILOS!

10. Az udvaron elhelyezett hulladékgyűjtő edényben kell a hulladékot elhelyezni.

11. A hulladék elszállítás Balatonalmádi Város Önkormányzat kommunális hulladékszállítási rendje szerint történik, amelyről információt a Szolgáltató honlapján (www.balkom.hu) és az étkezőben kihelyezett tájékoztatóban szerezhető. Közösségi Ház bérlője köteles a hulladékszállítási napokon a gyűjtőedényzetet kihelyezni.

12. Amennyiben probléma merül fel a Közösségi Ház használata során (csöpög a csap, eldugult a lefolyó stb.) kérjük azt haladéktalanul jelezzék Sógorka Miklós polgármesternek a 30/226-4063 telefonszámon.

Súr, 2023. február 27.

 

1. számú melléklet: Kérelem a Beáta nyaraló használatához

2. számú melléklet: Díjtáblázat a Beáta nyaraló igénybevételéhez

3. számú melléklet: Felelősségvállalási nyilatkozat

 
>> Címlap