Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Cikkek

Beáta nyaraló üdülési szabályzata

Beáta nyaraló: Balatonalmádi Dózsa György u.11.

Tulajdonos: Súr Római Katolikus Plébánia

                    2889, Súr, Kossuth L.u. 10.

                    Képviseli: Holubák Attila plébános

Üzemeltető: Súr Község Önkormányzata 

                    2889, Súr, Szabadság tér 1.

                    Képviseli: Sógorka Miklós polgármester

Előzmények

2012. április 19. napján, végintézkedés hátrahagyásával meghalt Berki Gáborné (sz.: Matzkó Margit) hagyatékátadó végzése alapján a Súri Katolikus Plébánia tulajdonába került a Balatonalmádi 4216 hrsz alatt felvett, hétvégi ház, udvar megnevezésű, 1009 m2 területű, valójában Balatonalmádi, Dózsa Gy. u. 11. szám alatti ingatlan. Végrendeletében így fogalmazott: „Örökösöm megválasztásakor jótékonysági szándékom és az 1952. július 24-én született és fiatalon, 1991. március 19-én elhunyt leányom Bustyaházi Beáta emléke vezetett. A jótékonysági szándékommal kapcsolatos meghagyásom az, hogy az örökösöm a Balatonalmádi, Dózsa Gy. u. 11. szám alatti ingatlant, mint tulajdonát elsősorban Súr község gyermekeinek az üdültetésére hasznosítsa...” „... mindenféle megkülönböztetés nélkül, nemre, fajra, felekezetre, világnézetre tekintet nélkül...” „... További meghagyásom, hogy az örökös köteles a balatonalmádi nyaraló ingatlanon egy táblát elhelyezni, melyen köteles a leányom Bustyaházi Beáta, valamint az én és néhai házastársam Berki Gábor nevét megfelelő kegyeleti környezetben feltüntetni, miszerint ezen nyaraló a leányunk emlékére és néhai házastársam, valamint az én akaratomból működik Súr község gyermekei javára.”A meghagyás teljesítését – tekintettel az ingatlan állagára, a karbantartással és szervezéssel kapcsolatos feladatokra – a Katolikus Egyházközség nem tudja ellátni, ezért az Örökhagyó szándékának teljesülése végett azt Súr Község Önkormányzatával közösen, együttműködésben igyekszik teljesíteni.

 

ÜDÜLŐ IGÉNYLÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Jelen szabályzat hatálya kiterjed Súr Római Katolikus Plébánia tulajdonában, Súr Község Önkormányzata üzemeltetésében lévő, üdülési célra fenntartott „BEÁTA” nyaralóra (Balatonalmádi, Dózsa György utca 11.) igénylésére és használatára.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉS

Súri lakos:

Súr közigazgatási területén az igénylés napján állandó lakcímmel rendelkező személy.

Súri iskolás:

A súri Arany János Általános Iskolában az igénylés napján tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek.

I. AZ ÜDÜLŐ IGÉNYLÉSE

1. A nyaralót június 1 – szeptember 30-ig terjedő időszakban lehet igénybe venni kérelem alapján.  A Szabályzat hatálya alá tartozó üdülő 5 szobás, 20 férőhelyes épület.

2. A kérelmet a Súri Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani a 3. sz. mellékletet képező felelősségvállalási nyilatkozattal együtt legkésőbb tárgyév április 30-ig, illetve azt követően a szabadon rendelkezésre álló időpontok esetében folyamatos. Kérelem benyújtása történhet személyesen vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre megküldve.

3. A kérelmek elbírálásáról a Katolikus Egyházközség képviselő-testülete által választott Üdülési Bizottság dönt legkésőbb május 15-ig, amelyről a kérelmezőt 5 napon belül írásban értesíti. Az április 30-i határidőt követően benyújtott kérelmek elbírálása 14 napon belül történik meg, amelyről a döntést követő 5 napon belül az igénylő írásban értesítésre kerül.

Üdülési Bizottság tagjai:

- mindenkori plébános (jelenleg Holubák Attila plébános)

- mindenkori polgármester (jelenleg Sógorka Miklós polgármester)

- az iskola mindenkori intézményvezetője (jelenleg Molnár István intézményvezető)

- Katolikus Egyházközség képviselő-testületének 2 tagja (Kajtor Istvánné, Pavlitzkyné Miklós Enikő)

4.  A kérelem benyújtásakor előnyt élveznek a súri Arany János Általános Iskola és Súr településen működő egyházak (Katolikus, Evangélikus és Magyar Apostoli Egyház) csoportjai, ezt követően a súri lakosok.  Továbbá előnyt élvez az a kérelmező, aki több fővel szeretné igénybe venni a nyaralót. A súri iskola tanulóit táboroztató pedagógusok (max. 3 fő) a táboroztatás alkalmával az üdülőt térítésmentesen használhatják.

2. AZ ÜDÜLŐ IGÉNYBEVÉTELE

1. A nyaralás díját a 2. melléklet tartalmazza.

2. A használati díj teljes összegét az idegenforgalmi adóval növelve a nyaralás megkezdése előtt 8 nappal kötelező befizetni a Súr Római Katolikus Plébánia Pannon Takarékbank Zrt-nél vezetett 62900029-10001978 számú bankszámlájára.

3. Az üdülőt egy naptári évben legfeljebb egy turnus időtartamra lehet igénybe venni, ami 7 nap 7 éjszaka.

Érkezés vasárnap 14.00 órától, távozás következő hét vasárnapján 12.00 óráig. Szabad időpontok függvényében lehetőség van a 7 napos turnus más napokon, illetve megszakításokkal történő igénybevételére, de ez esetekben sem haladhatja meg az egy szezon alatt személyenként a 7 napos igénybevételt. Ez alól kivétel az iskolai és egyházi táborok alkalmával történő részvétel.

4. A nyaraló kulcsát a nyaralás megkezdése előtti pénteken 8-tól 12 óráig a befizetést igazoló pénztári bizonylattal lehet átvenni a Polgármesteri Hivatalban.

A kulcsot leadni ugyanitt a nyaralás leteltét követő első hétfőn 8-tól 12 óráig kell.

5. A nyaralót kizárólag az igényléskor megnevezett személyek használhatják a feltüntetett időpontban. Ha a személyekben változás történik, azt a nyaralás megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatalban írásban be kell jelenteni.

6. Amennyiben az igénybevételt a jelentkező visszamondja, az általa már befizetett üdülési díj

100 %-a visszatérítésre kerül részére.

a) ha az igénybe vevő a visszalépést neki fel nem róható, különös méltánylást érdemlő

okkal (pl. betegség, közeli hozzátartozó halála stb.) bizonyíthatóan indokolja,

b) ha a visszamondott üdülési jogosultságot az igénylő más jogosult részére átadja és a

másik igénylő az üdülési díjat igazoltan megfizeti.

Amennyiben az a-b) pontokban meghatározott esetek nem állnak fenn, akkor a befizetett üdülési díj összegének visszafizetésére nincs lehetőség.

3. AZ ÜDÜLŐ HASZNÁLATA

1.A nyaralóban kizárólag az üdülésre jogosultak tartózkodhatnak. Vendégeket, látogatókat fogadni tilos.

2. A tulajdonos és az önkormányzat képviselőjének joga van a nyaralás során ellenőrzést végezni. Ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy más személyek is tartózkodnak a nyaralóban, mint akikre a nyaralást megkérték, három évig kizárhatja a nyaralás lehetőségéből a kérelmezőt.

3. Az épület kitakarítva, rendeltetés-szerű állapotban kerül átvételre. A nyaraló állapotának megőrzése, napi tisztán tartása az igénybevevő feladata. Az üdülés ideje alatt az üdülő állapotának megőrzéséről, a felszerelési tárgyak tisztántartásáról az igénybevevő köteles gondoskodni.

4. A nyaralót a turnus végén kitakarított állapotban kell elhagyni. Aki az üdülőt nem, vagy nem megfelelően takarítja ki, az a nyaralót két évig nem veheti igénybe.

5. Az önkormányzat ágynemű huzatot és törölközőt a nyaraláshoz nem biztosít, erről a nyaralóknak kell gondoskodni.

6. A nyaralóban sütés-főzési lehetőség biztosított.

7. A nyaralótigénybevevő felelőssége a hely elfoglalásától annak elhagyásáig tart. Az Üdülő Használati Szabályt köteles átnézni és annak rendelkezéseit betartani és betartatni.

A nyaralóban lévő használati tárgyakat rendeltetésüknek megfelelően kell használni.

Az üdülőt igénybevevő személyek felelősséggel tartoznak az üdülőben lévő tárgyakért, eszközökért, kötelesek az általuk esetlegesen okozott kár(ok) jelen szabályzat 3. mellékletét képező felelősségvállalási nyilatkozat értelmében történő teljes körű megtérítésére.

8. Az épületben dohányozni tilos. Az üdülő területére háziállat bevitele TILOS!

9. Az udvaron elhelyezett hulladékgyűjtő edényben kell a hulladékot elhelyezni.

10. A hulladék elszállítás az étkezőben kihelyezett napokon történik, kérjük a nyaraló használóját, azon a napokon a hulladékgyűjtő edényt helyezzék ki.

11. Amennyiben probléma merül fel a nyaraló használata során (csöpög a csap, eldugult a lefolyó stb.) kérjük, Sógorka Miklós polgármesternek jelezzék a 30/226-4063 telefonszámon.

Súr, 2019. április 15.

1. számú melléklet: Kérelem a Beáta nyaraló használatához

2. számú melléklet: Díjtáblázat a Beáta nyaraló igénybevételéhez

3. számú melléklet: Felelősségvállalási nyilatkozat

 
>> Címlap