Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Nyilvános pályázati felhívás üzlethelyiség hasznosítására

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 
PÁLYÁZATOT ír ki
 
tulajdonában lévő üzlethelyiség hasznosítására
 
Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján kívánja hasznosítani a Súr belterület 521/4. hrsz. felvett, természetben Súr, Petőfi utca 65. szám alatt lévő, üzlethelyiséget, a korábbi Takarékszövetkezet épületét.
Az ingatlan a következő helyiségekből áll: szélfogó, ügyféltér, iroda, tároló, konyha, wc, páncélterem
Hasznosítás célja: vállalkozási-szolgáltatási tevékenység
A bérlet időtartama: 2022. november 1-től 2025. október 31-ig terjedő határozott időszakra szól.
A bérleti díj alsó határának összege: 40.000 Ft/hó + ÁFA. A bérleti díjra licitálni lehet. A bérleti díj összege 2023. január 1-től a KSH által hivatalosan megállapított inflációs rátának megfelelően módosul.
Épület főbb jellemzői:
- fűtés: központi rendszer, gázkazán
- légkondicionáló berendezés (fűtés/hűtés üzemmód)
- melegvíz: 5 literes villanybojler
- az épület hőszigetelt
Bérleti jogviszony alatt a bérlő által vállalandó kötelezettségek:
 bérlő köteles az eredményhirdetést követően 15 napon beül aláírni a szerződést, és átvenni a helyiséget,
 bérlő köteles a szerződés aláírásától számított 60 napon belül a tevékenységet elkezdeni, amennyiben ez nem történik meg, az szerződésszegésnek minősül és a bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani,
 bérlő köteles kötelezettséget vállalni a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos hatósági és üzemeltetési feltételek maradéktalan betartására,
 bérlő köteles a keletkezett szilárd hulladék elszállítására szerződést kötni a hulladékszállítási közszolgáltatást végző társasággal,
 bérlő tudomásul veszi, hogy a fennálló szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt a bérleményt, valamint a bérleményben található berendezési és felszerelési tárgyakat harmadik személy részére albérletbe nem adhatja, annak használatát másnak nem engedheti át, valamint a létrejött szerződésből eredő jogait másra nem ruházhatja át,
 a bérleményben bármilyen átalakítás a bérbeadó írásbeli engedélyével végezhető, és ennek költsége kizárólag a bérlőt terheli, annak megtérítésére a bérbeadó nem köteles,
 bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiséget ő rendezi be, alakítja az üzemeltetési feltételeknek megfelelően.
 
Egyéb feltételek, kikötések:
a) A pályázónak nem állhat fenn Súr Község Önkormányzatával szemben bérleti díj tartozása vagy köztartozása, valamint
b) nem állhat fenn – önkormányzati helyiségbérleti jogviszonya során felhalmozott – közüzemi díjtartozása közüzemi szolgáltatóval szemben.
A bérleti díjat minden hó 5. napjáig előre kell megfizetni Súr Község Önkormányzata Takarékbanknál vezetett 62900029-15200361 számú fizetési számlájára.
A bérleti díjon felül a bérlő viseli a közüzemi költségeket. A helyiségek rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartás a bérlőt terheli. A bérlő átalakítást, értéknövelő beruházást csak a bérbeadó előzetes engedélyével végezhet, saját költségére. Az átalakítás és értéknövelő beruházás megtérítésére a bérbeadó nem köteles kivéve, ha a felek ebben előzetesen megállapodnak.
Bérbeadó a bérleti jogviszony lejárta előtt minimum 3 hónappal az üzlet bérleti jogviszonyára pályázatot ír ki. Ezen a pályázaton jelenlegi bérlő – a többi pályázóval azonos feltételek vállalása esetén – a bérleti jogviszony továbbfolytatására előnyt élvez.
A pályázó a felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontot követő hatvan napig marad kötve ajánlatához.
 
A pályázat megjelenésének napja, helye: 2022. szeptember 5., www.sur.hu, Önkormányzat
hirdetőtáblája, Súr Község Facebook oldala
 
Pályázat beadási határideje: 2022. szeptember 30.
Pályázat beadásának helye: Súr Község Önkormányzata, 2889 Súr, Szabadság tér 1.,
Pályázat beadásának módja: postai úton vagy személyesen benyújtva, zárt borítékban, egy példányban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Üzlethelyiség pályázati eljárás”
A pályázat elbírálásának szempontja:
- 1. szempont: megajánlott bérleti díj összege.
- 2. szempont: azon kereskedelmi/szolgáltatási tevékenység, amely jelenleg nem elérhető a településen állandó jelleggel.
A Képviselő-testület fenti szempontok mérlegelésével hozza meg döntését.
Pályázatok elbírálása: a pályázatokat Súr Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el, a soron következő ülésen, de legkésőbb 2022. október 31-ig. A pályázók a pályáztatás eredményéről írásban kapnak tájékoztatást.
 
Az ingatlan megtekinthető, illetve bővebb információ kérhető Sógorka Miklós polgármesterrel történt előzetes egyeztetést követően. (mobil: 30/226-4063)
A beadott pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatait (pl. név, lakóhely, székhely,
adóazonosító szám), nem természetes személy pályázónál 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
2. a bérleti díjra vonatkozó ajánlatot,
3. a hasznosítás célját,
4. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs az önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj tartozása vagy köztartozása, továbbá nincs – önkormányzati helyiségbérleti jogviszonya során felhalmozott – közüzemi díjtartozása sem,
5. ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan.

>> Címlap Hírek Nyilvános pályázati felhívás üzlethelyiség hasznosítására