Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Nyári diákmunka

A tavalyi évhez hasonlóan 2016-ban is lehetőség lesz önkormányzatunknál nyári diákmunkára. Várjuk a 16-25 év közötti , nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok jelentkezését! A jelentkezéshez az alábbi linken található jelentkezési lapot kell kitölteni!!!

Jelentkezési lap

NAGYON FONTOS: a diáknak a járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba kell vetetnie magát!! Bővebb felvilágosítás a teleházban és az Önkormányzatnál!                      

 

Álláslehetőség - 2 fő óvodapedagógus

Súri Szivárvány Óvoda

                 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Súri Szivárvány Óvoda, 2889 Súr, Szabadság tér 1. 

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

              

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság Tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Összevont óvodai csoport Óvónői feladatainak ellátása egy másik Óvónővel együtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                  

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Óvodapedagógus,

§         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, Dráma pedagógus,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Óvodapedagógus végzettséget igazoló oklevél, érvényes erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ackermann-né Bakai Veronika nyújt, a 0634/375-009 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Súri Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (2899 Súr, Szabadság Tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 05.31./2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

 

§         Elektronikus úton Ackermann-né Bakai Veronika részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül

 

§         Személyesen: Ackermann-né Bakai Veronika, Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság Tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Súr Község Önkormányzatának Honlapja - 2016. június 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A részletes pályázati kiírás:https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rs5f0w1ne1

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének feltételeiről

Súr Község Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult

 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

részére az alábbiak szerint:

a)  az  óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

c)  az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni, és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, ez irányú kérelmét  Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltségén ügyfélfogadási időben terjesztheti elő.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik),

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családba fogadó gyám a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ - (alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi),

c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek - (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.

Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány - iskolatípustól függetlenül - alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.

(Például egy 9. évfolyam elvégzése vagy egy középfokú oktatási intézmény pár osztályának elvégzése a középfokú végzettség megszerzése nélkül az alapfokú végzettséget nem befolyásolja, hiszen ezek végzettségi szintet nem emelnek.)

Súr, 2016. május 31.

Kadlecsik Gyöngyi

jegyző s.k.

Értesítés vízhiányról

 

Az ÉDV Zrt. értesíti a lakosságot, hogy 2016.04.21-én és 22-én 7:00-14:00 között vízzavarosodás és nyomáscsökkenés várható hálózat mosatás végett!!!

 

Jó tanácsok trükkös tolvajokkal szemben

 

Jó tanácsok trükkös tolvajokkal szemben!

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a lakosság
figyelmét, hogy fokozottan ügyeljen értékeire!

Az elmúlt hónapokban a sértettek megtévesztésével több vagyon elleni
bűncselekményt követtek el. Előfordult, hogy az elkövetők
villanyóra-leolvasás, újság- vagy papírgyűjtés indokával jutottak be
a lakásokba. Volt, aki rosszullétre hivatkozott, esetleg azt mondta,
hogy egy szolgáltató munkatársa és pénzt hozott az ügyfélnek, amit
azonban fel kellene váltani.
Az ilyen tevékenységből élők eltérő módszerekkel dolgoznak, azonban
elkövetési technikájuk általában hasonló. Áldozataikat igyekeznek úgy
kiválasztani, hogy a lehető legkevesebb ellenállásra számítsanak.
Gyakran jóhiszemű, adott esetben idős személyeket próbálnak meg
becsapni, megkárosítani. Céljuk, hogy a lakók bizalmába férkőzve
bejussanak a lakásába, ahol egy kis figyelemeltereléssel a látható
helyen lévő értékeket feltérképezzék, eltulajdonítsák.

Jellemző, hogy a tolvajok közüzemi szolgáltató munkatársának adják ki
magukat. Fontos tudni, hogy a szolgáltatók munkatársai sorszámozott,
arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, formaruhában dolgoznak!
Ezek az igazolványok a legtöbb szolgáltató esetében csak személyi
igazolvánnyal együtt érvényesek, és azokat az alkalmazottaknak
felszólítás nélkül fel kell mutatniuk. A munkatársak a lakók
hibabejelentésére, a mérőórák ellenőrzése céljából kereshetik fel a
lakosságot, amelyek várható időpontját azonban előre jelzik.
Szintén elterjedt az úgynevezett pénzváltós módszer. Amennyiben
pénzváltás ürügyével keresi fel Önöket ismeretlen személy vagy
személyek, utasítsák vissza az ajánlatot, mert előfordulhat, hogy hamis
bankjegyet akarnak felváltatni, vagy trükkös tolvajokkal állnak
szemben.
Lakásunkba csak olyan személyeket engedjünk be, akiknek
személyazonossága, tevékenységének hitelessége minden kétséget
kizáróan megállapítható! Fontos hangsúlyozni tehát, hogy idegeneket -
főleg házalókat, „bekéredzkedőket" (rosszullétre hivatkoznak, vizet
kérnek) - lehetőleg ne engedjenek be az ingatlanukba. A lakásajtó, a
kertkapu minden esetben be legyen zárva, így tudjuk megválogatni azt,
hogy kit engedünk be az életterünkbe.
Lakótelepi lakás esetében mielőtt bárkinek ajtót nyitnánk, a kitekintő
nyíláson át nézzük meg, ki akar hozzánk bejönni, a bejárati ajtót minden
esetben ajánlatos felszerelni biztonsági lánccal, amely használata során
megóvja az ott lakót attól, hogy illetéktelenek erőszakkal bejussanak a
lakásba.
A jó idő beköszöntével a nyitott ablakok is csábíthatják az
elkövetőket, akik egy gyakorlott mozdulattal jutnak be a kiszemelt
lakótérbe. Elővigyázatosságunkkal megelőzhetjük, hogy besurranó tolvajok
áldozataivá váljunk.
A trükkös lopások egészséges bizalmatlansággal, odafigyeléssel a
legtöbb esetben megelőzhetőek.
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnának, haladéktalanul
tárcsázzák a 112-es központi segélyhívót!

 

Kéménytüzek megelőzése -lakossági felhívás

 

Az elmúlt évek adatai alapján2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korrn. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyes tüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, - illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

 

 

Élesben is jól vizsgázott a térfigyelő kamera rendszer

 

2016. március 19-én éjjel a súri dohánybolt ablakát betörte és az üzletből cigarettákat tulajdonított el valaki, aki egy súri ház alagsorának ajtaját is befeszítette és a helyiségből üres horgászigazolványokat lopott. a térfigyelő kamerarendszer segítségével sikerült a rendőrség számára megfelelő információt szolgáltatni. Így a nyomozók az adatgyűjtést követően azonosították a férfit és március 24-én 11 óra 50 perckor elfogták. A fiatalember részletes beismerő vallomást tett és helyszíni kihallgatásakor az eltulajdonított tárgyak rejtekhelyéhez vezette a rendőröket. Tehát elmondhatjuk, hogy a kiépített kamerarendszer élesben is jól vizsgázott, és bízunk benne, hogy ez az eset távol tartja településünktől a bűnözőket.  Ezúton is újra szeretnénk köszönetet mondani mindeninek, aki adományával segítette a kamera rendszer kiépítését, és köszönet Varga Istvánnak a kivitelezésért!

 

>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások