Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Közmeghallgatás

SÚR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

96-14/2015.

M E G H Í V Ó

a helyi Képviselő-testület nyilvános ülését

2015. november 25-én (szerda) 17,00  órára

KÖZMEGHALLGATÁSRA

összehívom, amelyre ezúton településünk lakosságát tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Községháza, Tanácskozó terem

Napirendi javaslat:

1./ Tájékoztatás az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről és a  jövő évi terveiről

     Előadó: Sógorka Miklós polgármester

 

2./ Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok, hozzászólások.              

Súr, 2015. november 18.

    

                                              Sógorka Miklós

Tájékoztatás az illegális hulladékégetés következményeiről

TiszteltLakosság!

Súr Község Önkormányzatához több alkalommal érkezett lakossági bejelentés illegális hulladék égetésének észleléséről (műanyag, vegyi hulladék, mezőgazdasági hulladék, stb…)  A bejelentések alkalmával a feltételezett elkövetőt szóban felszólítottuk a tevékenység felhagyására.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján sajnálatos módon kijelenthetjük, hogy felszólításaink nem jártak visszatartó erővel, a környezet- és légszennyezési tevékenységek tovább folytatódnak. Ezért ezúton értesítem Tisztelt Lakosságot, valamint a településen működő gazdasági tevékenységet végző vállalkozásokat (beleértve mezőgazdasági őstermelőket is), hogy a bejelentések alkalmával minden esetben a környezetvédelmi felügyelőség, illetve a megyei kormányhivatal felé közérdekű bejelentést fogok tenni.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelmérőla következőképpen rendelkezik:

27.§(2)Hulladéknyílttéri,vagyahulladékokégetésénekfeltételeitrögzítőjogszabálybanfoglaltaknaknemmegfelelőberendezésbentörténőégetése,aháztartásbankeletkezőpapírhulladékésveszélyesneknemminősülő,kezeletlenfahulladékháztartásiberendezésbentörténőégetésekivételéveltilos.Nyílttérihulladékégetésnekminősül,haahulladék-azelemikárkivételével-bármilyenokbólkigyullad.

A illegális hulladék égetésének maró szaga és füstje egyértelművé teszi, hogy nem papírt és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladékot égettek a bejelentések alkalmával. Az égetés a rendkívül mérgező anyagok felszabadulásán kívül jelentős bűzzel terhelte a környezetét.

Vagyis a fenti esetekben olyan tevékenységet végzett az elkövetőillegálisan, melyre kiterjed a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet hatálya és csak nagyon szigorú jogszabályi feltételekkel (a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet betartásával) végezhető tevékenység.

Tájékoztatásul mellékelten megküldöm a kormányrendelet 9. számú mellékletét a levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékéről.

Környezetünk védelmében és a jövő generációja iránt érzett felelősségtudattal kérem tájékoztatásom tudomásulvételét.

Súr, 2015. július 6.

                                                                                                          Sógorka Miklós

                                                                                                            polgármester

9. számú melléklet a 306/2010.(XII.23.)Korm.rendelethez

Alevegővédelmikövetelményekmegsértéséhezkapcsolódólevegőtisztaság-védelmibírságokmértéke

Azegyespontokbanmeghatározottbírságmegfizetéséreköteles,aki(amelyszervezet):

17.       Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése;      -    300 000 Ft

18.       Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése;            100 000 Ft

19.       Vonalas létesítmény mentén növényzet, lábon álló növényzet, tarló, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése;      -    500 000 Ft

20.       A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladását, meggyulladását nem akadályozza meg, illetve az eloltásról nem gondoskodik (10 m3 feletti mennyiség esetén);  -      500 000 Ft

21.       A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladásának, meggyulladásának meg nem akadályozása, illetve az eloltásról való nem gondoskodás (legfeljebb 10 m3 mennyiség esetén);    - 100 000 Ft

25.       Gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot zavaró bűzhatást okozó technológia vagy berendezés üzemeltetése;  - 200 000 Ft

26.       Nem gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot zavaró bűzhatást okozó tevékenység folytatása, technológia vagy berendezés üzemeltetése;  - 50 000 Ft

Tájékoztatás szabadtéri égetésről

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy július és augusztus hónapokban tilos a tűzgyújtás! A szabadtéri égetés részletes szabályai az alábbi linken érhetők el:

Tájékoztatás szabadtéri égetésről

>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások