Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Pályázat pedagógiai asszisztens, óvodapedagógus és intézményvezető helyettes munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A SÚRI SZIVÁRVÁNY ÓVODA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

- Óvodapedagógus munkakör/feladatkör betöltésére,

- Intézményvezető helyettes óvodapedagógus  munkakör/feladatkör betöltésére.

- Pedagógiai asszisztens munkakör/feladatkör betöltésére

Az álláspályázatok részletes kiírása az alábbi linkekre kattintva érhetők el:

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Pályázat intézményvezető helyettes óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Pályázat pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

 

Tájékoztatás az óvodai beiratkozás rendjéről 2023

A Súri Szivárvány Óvoda 2023. évi óvodai beíratás rendje
 
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy Súr Község Önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján az óvodai beíratásra
2023. április 24-25. napokon, 8-16 óráig
kerül sor.
Óvodakötelesek azok a gyermekek, akik 2023.08.31. napjáig betöltik a 3. életévüket. A beíratásra az egyik szülő személyes megjelenésére van szükség, valamint a szülő és gyermek személyes okmányaira.
 
A beíratás helyszíne: Súri Szivárvány Óvoda - 2889 Súr, Szabadság tér 2.
 
Tisztelettel: Pékné Zsemberi Mónika
Intézményvezető
 

Pályázat óvodai dajka munkakör betöltésére

Súri Szivárvány Óvoda                       
 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
 
pályázatot hirdet
Súri Szivárvány Óvoda óvodai dajka munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Dajka teendők ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 
 Szakmunkásképző intézet, Óvodai dajka,
 Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs
levél.
Elvárt kompetenciák:
 
 gyermekszeretet, együttműködő képesség,empátia, elkötelezettség,
felelősségvállalás, megbízhatóság,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pékné Zsemberi Mónika nyújt, a +36704118256 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 
 Postai úton, a pályázatnak a Súri Szivárvány Óvoda címére történő
megküldésével (2889 Súr, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/2022 , valamint a
munkakör megnevezését: óvodai dajka.
 Elektronikus úton Pékné Zsemberi Mónika részére a
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül
 Személyesen: Pékné Zsemberi Mónika, Komárom-Esztergom megye,
2889 Súr, Szabadság tér 1. .
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.
 

Az óvodai beiratkozás rendje 2022

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)  83.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R) 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról.

A  2022/2023-as nevelési évben Súr Község Önkormányzat által fenntartott Súri Szivárvány Óvodába

2022. április 20-22-ig  8-16 óráig

történik mindazon gyermekek beiratkozása, akik 2022. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik  életévüket.

A felvételi döntésről 2022. május 30-ig írásban értesítjük a szülőket.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Felmentési lehetőségről

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő 2022. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványa
  • a szülő személyazonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványa
  •  

Köszönettel: Pékné Zsemberi Mónika

                                                                                                                 intézményvezető

Tájékoztatás óvoda nyári zárva tartásáról

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy Súr Község Önkormányzat képviselő-testülete a Súri Szivárvány Óvoda nyári zárva tartási rendjét 

2022. július 11 – 2022. augusztus 21. (6 hét)

határozta meg. A szünet előtti utolsó nevelési nap: július 8. péntek, a szünet utáni első nevelési nap: augusztus 22. hétfő 

 

Óvodavezetői pályázatra érkezett vezetői programok

Hivatkozva a 2011. évi CXC. törvényre a nemzeti köznevelésről (67. § (8) Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.) közzétesszük az óvodavezetői pályázatra beérkezett óvodavezetői programokat:

Benisné Schveighardt Anita vezetői programja

Pékné Zsemberi Mónika vezetői programja

Arany napok az iskolában

Arany János születésének 200. évfordulóján, 2017. március 2-án kezdődtek meg iskolánkban az Arany napok, mellyel a magyar irodalom egyik legnagyszerűbb költője, műfordítója, s egyben iskolánk névadója előtt tisztelegett településünk oktatási intézménye és a falu lakossága. A programsorozat nyitásaként a Kávészünet koncertjére került sor a Művelődési házban. A népszerű zenekar tagjait a magyar kultúra fiatal nagyköveteinek is megválasztották már, és a koncert során a súri közönséget is sikerült elvarázsolniuk.  A megzenésített verseket együtt énekelte kicsi és nagy, idős és fiatal. A dalolás után prózában is megmutathatták tudásukat diákjaink. A pénteken megrendezett Arany János szavalóversenyen több mint 30 tanuló adta elő az általa választott verset. A három korosztályban lebonyolított megmérettetés első helyezettjei: 1.-2. osztályos korosztályban Vincze Nóra, 3.-4. osztályos korcsoportban: Benis Benedek, míg a felső tagozatosok között Ackermann Petra. A zsűrinek nehéz dolga volt, több különdíj is kiosztásra került. Következő rendezvény az az irodalmi vetélkedő volt, melynek során az 5.-8. osztályosok adtak számot irodalmi tudásukról, ötletességükről.  Nem csak költők életútját, verseiket kellett jól ismerni a győzelemhez, hanem szükség volt a kreativításra, csapatszellemre egyaránt. Az interaktív vetélkedő során hat csapat mérte össze tudását, első helyet az „Aranyat érő diákok” (Menyhárt Réka, Menyhárt Laura, Kruska Pálma, Cvianov Beáta) szerezték meg. Az Arany napok programjai között a szellemi vetélkedések mellett a sportnak is jutott szerep. Az alkalomhoz illően 1817 méteren mérhették össze gyorsaságukat a diákok, pedagógusok a szőlőhegyi úton megszervezett futóverseny során.  Az iskola leggyorsabbjai ezen a napon a felső tagozatosok közül Vachtler Ágnes, Menyhárt Laura, Lunk Gábriel és Nyári Alex voltak, míg az alsósok közül első helyezettként ért a célba korosztályából Gellér Fruzsina, Géringer Lili, Horváth Bence és Ottinger Bálint. A programsorozat zárásaként szerdán kézműveskedtek a gyerekek.

Az évfordulóhoz méltó megemlékezésként mindenki, aki részt vett a programokon Arany János képével díszített kitűzőt kapott, valamint oklevelek és emléklapok idézhetik fel bennük a hét eseményeit. Bízunk benne, hogy olyan szellemi útravalóval gazdagodott mindenki a hét folyamán, melynek segítségével magáévá teheti Arany János híres gondolatát:

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”

Az eseménysorozaton készült fotók megtekinthetők településünk honlapján a „Képgalériák” menüpontban. 

 

 

 

 

 

 

Óvónéniktől búcsúzunk

A hétvégén nem csak óvodásaink ballagtak el….

Vera néni (Ackermann-né Bakai Veronika) és Márti néni (Guzs Márta) is könnyes szemmel vett részt az utolsó olyan ballagáson, melyen, mint óvó nénik vezették a csemetéket. 2016 őszétől már nem tanítják a gyermekeinknek a verseket, nem fogják az apró kezeket rajzolás közben, hisz nyugdíjba vonulnak. Mindketten 1976-ban kezdték óvodai pályafutásukat, Vera néni azóta a súri óvoda dolgozója volt, míg Márti néni 1990 óta dolgozott településünk intézményében.  Településünk gyermekei, a szülők, nagyszülők nevében köszönjük sok évtizedes munkájukat, s kívánunk nekik a következő Aranyosi Ervin verssel boldognyugdíjas éveket!

"Fiatalon kezdted, – úgy ahogyan bárki –
helyed az életben meg kellett találni.
Emlékeid között őrzöl sok-sok arcot,
sikert, dicsőséget és keserű harcot.
Amit elterveztél, nem tudtad feladni,
megpróbáltál mégis jó ember maradni.

A szép emlékeket őrizd meg szívedben,
s mindenre mi rossz volt setét fátyol lebben,
ami elmúlt – elmúlt, hát tekints előre,
az előtted álló szabad esztendőkre.
Egy korszak lezárult, de oly sok szép vár még!
Gondoltál már arra: – “Vajon mit csinálnék,
ha pont azt tehetném, amire csak vágyom,
megváltozna vajon megszokott világom?”
Szabad vagy, mint madár, nem köt a kalitka,
váltsd valóra végre, amit álmaidba’
elképzelt a lelked, mit eddig nem tettél.
Bármit megtehetsz most, mert nyugdíjas lettél!"

 

Költészet napját ünnepeltük

"Mindenik embernek lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban,
és akinek szép lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”(Babits Mihály)


A Költészet napja alkalmából immár másodszor szerveztük meg az általános iskolások szavalóversenyét. Az idei évben nem csak a diákok szerepeltek, szavaltak, hanem tanáraik is meglepték őket egy kedves megemlékezéssel.Köszönjük a diákok szereplését, a pedagógusok színvonalas műsorát! Örülünk hogy ez a megemlékezés már hagyománnyá válik településünkön is! Gratulálunk minden résztvevőnek és köszönjük a kellemes délelőttöt!!

 

 

 

 

 

 

 

Emlékezés az 1848-as szabadságharcra

“Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben." (Petőfi Sándor)

167 év telt el azóta, hogy történelmünk egyik legfelemelőbb napjait, óráit élte át a pesti ifjúság. Volt szabadságharc, ellenállás, volt megtorlás. S bár a túlerő a szabadságharcot legyűrte, de a szabadságharc nem bukott el! Nem bukott el, mert 1848 csillaga azóta is erőt és hitet ad ahhoz, hogy megtanuljunk becsülni, óvni szabadságunkat.  2015. március 15-én is szép számmal gyűltek össze településünk lakói a kultúrházban ,hogy az iskolásokkal közösen emlékezzenek a forradalom eseményeire és résztvevőire. A megemlékezést Molnár István beszéde indította, majd a 7-8. osztályosok műsora következett. A legfontosabb történéseket versekkel, naplórészletekkel, zenével idézték meg a szereplők. A gyerekeket ebben a tanévben Kulisek Judit, Kedves Mariann és Kastélyné Benis Ilona készítette fel. /Danka Istvánné/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programon készült felvételt a Súr TV menüpont alatt tekinthetik meg.

Balázsolás

Balázsoltak  a súri gyerekek.  Ezt a szertartást február 3-án, vagy az azt követő vasárnapon végzi az egyház Szent Balázs püspök és vértanú emlékére. A napjainkban már alig gyakorolt népszokást,- mikor jelmezes gyerekek csákóval, süveggel a fejükön járták a falut- elevenítették fel Sógorka Veronka tanárnővel a negyedikes diákok. Nem csak Súron, hanem Bakonycsernyén és Ácsteszéren az óvodákban is nagy sikert arattak műsorukkal. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hisz már karácsonykor a betlehemezéssel is településünk sok családját örvendeztették meg műsorukkal. 

 


 

 

 

 

>> Címlap Hírek Oktatási hírek