Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Súr Község Önkormányzata és

Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltsége

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

1. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 Előzmények

2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, a General Data Protect Regulation (a továbbiakban GDPR).

Súr Község Önkormányzata és Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltsége rendelet értelmében adatkezelőnek minősül.

1.2 A szabályzat célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő, ügyfelei, közszolgálati tisztviselői számára átláthatóvá tegye az általa, honlapjain nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek.  

1.3 Adatkezelő adatai:

Név:                       Súr Község Önkormányzata és Bakonyszombathelyi

                               Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltsége

Cím:                       2889 Súr, Szabadság tér 1.

Adószám:             15730033-2-11

Képviseli:             Kadlecsik Gyöngyi  aljegyző

Telefonszám:       06 34 375 033

E-mail cím:           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.4 Adatvédelmi tisztviselő adatai

Név:                            dr. Kizlinger András

Telefonszám:            06 30 565 98 04

E-mail:                       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Név:                            László Gábor

Telefonszám:            06 30 546 42 21

E-mail:                       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adatkezelők:

Név:                           Magyar Államkincstár

Cím:                           1054 Budapest Hold út 4

Telefonszám:           06 1 327 36 00

 

Név:                           Nemzeti Adó és Vámhivatal

Cím:                           1054 Budapest, Széchenyi u 2

Telefonszám:           06 1 428 51 00

 

Név:                           Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Cím:                           2800 Tatabánya, Teleki László u. 2

Telefonszám:           06 34 515 100

E-mail cím:                This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Név:                           Komáromi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Cím:                           2900 Komárom, Szabadság tér 1

Telefonszám:           06 34 975 913

E-mail cím:                This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Név:                           Esztergomi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Cím:                           2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 2

Telefonszám:           06 34 975 913

E-mail cím:                This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1.6 Jogszabályi háttér

A Tájékoztatóval kapcsolatban a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. valamint a Hivatal közhatalmi tevékenységét szabályozó ágazati jogszabályok irányadók.

1.7 A Tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési Tájékoztató hatálya www.sur.hu honlaphoz (a továbbiakban Honlap), valamint az Adatkezelő közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

 

1.8 A Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.  A mindenkori hatályos Tájékoztató a Honlapon érhető el. A Honlap felhasználója a Honlapra történő belépéssel elfogadja a hatályos Tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő a tájékoztatón túl rendelkezik Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattal.

2. Fogalmak

A Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése:

2.1 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.4 Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetútján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.5 Érintett vagy Felhasználó: az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő, azonosított vagy azonosítható természetes személy;

2.6 Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.7 Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

 

3. A honlapon kezelt személyes adatok köre

3.1 A Honlapon történő kapcsolati űrlap kitöltése miatt név és email cím.

3.2 A Honlap használata során az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét.

3.3 A Honlap használata során a rendszer cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja a böngészési élmény javítása, a személyre szóló szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági adatainak mérése. A cookie-t a felhasználó törölni tudja végberendezéséről. A cookie-k fogadására felugró ablak figyelmeztet, mellyel le lehet tiltani a cookie-k települését.

3.4 Az Adatkezelő által lebonyolított rendezvényeken a rendezvény előadóinak és résztvevőinek adatai, különösen a név, cím, elérhetőségek, képmás és videofelvétel

3.5 Az Adatkezelő szerződéseivel kapcsolatban kezeli a szerződő fél képviselőjének és szerződéses kapcsolattartójának adatait.

3.6 Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az Érintett fél kapcsolattartási adatai, az információadáshoz, vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig.

3.7Adatkezelő közszolgálati tisztviselőinek adatainak kezelése, a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez.

4. Az adatkezelések jogalapja és célja

Az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában meghatározott módokon, az adatkezelés jogalapja az érintetti adatok kezelése tekintetében, elsősorban az alábbiakban határozható meg:

 • jogi kötelezettségek teljesítése (bér, adózás, munkavédelmi, stb. szabályok szerint);
 • szerződéses kötelezettség teljesítése;
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, az Adatkezelő tevékenységének biztosítása;
 • érintett hozzájárulása;
 • érintetti jogok védelme.

4.1 Az adatkezelések célja:

 • közhatalmi feladatok teljesítése;
 • állampolgári megkeresések kezelése;
 • jogi kötelezettségek teljesítése;
 • honlap használatának kezelése, felhasználói azonosítás;
 • honlap, hirdetések testre szabása, célzott információk megjelenítése;
 • statisztikák, elemzések;
 • felhasználó által generált tartalmak kezelése (közösségi média, fórum);

 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

5.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről. Az érintett jogosult arra, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

5.2 Az érintettek hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van e, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés céljai;
 • Az érintetti személyes adatok kategóriái;
 • Azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • Adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
 • Az érintett joga, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, vagy az adatkezelés korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz;
 • A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • Ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információ;
 • Az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logikára vonatkozó érthető információk, továbbá az az információ, hogy az adatkezelés az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatait az érintett rendelkezésére bocsátja.

5.3 Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.4 Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre. Az Adatkezelőnek egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében.

Egyéb esetekben a törléshez való jog a Rendelet vonatkozó fejezetei alapján gyakorolható.

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.

Ha az érintet tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.  Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelő közhatalmi feladatait gyakorolja, vagy jogi kötelezettségének tesz eleget.  

5.7 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.8 Automatizált döntéshozatal

Az Adatkezelő nem folytat automatizált döntéshozatalt ügyfelei esetében.

 

6. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Rendelet 5. cikke határozza meg az adatkezelésre vonatkozó elveket. Ezen szempontok érvényesülését az Adatkezelő minden egyes azonosított adatkezelése során biztosítja.

6.1 Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve 

A személyes adatok kezelését minden esetben jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Az érintettek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele, vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik, vagy fogják kezelni.  Az átláthatóság elvének szellemében, az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

6.2 Célhoz kötöttség elve

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon ("célhoz kötöttség"). Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

6.3 Adattakarékosság elve

Az adatkezelés céljai megfelelőek és relevánsak és a szükséges mértékre korlátozódnak.

6.4 Pontosság elve

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; Az Adatkezelőnek minden ész szerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék ("pontosság").

Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogát arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

6.5 Korlátozott tárolhatóság elve

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé ("korlátozott tárolhatóság"). Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő törlési, vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

 

6.6 Integritás és bizalmas jelleg 

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő úgy végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme ("integritás és bizalmas jelleg").

7. Jogorvoslat

7.1 Információ, panasz

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó felelőse: dr. Kizlinger András           

7.2 Panasz ügyintézés a Hatóságnál

További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

 

A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:                  1530 Budapest, Pf.: 5.

cím:                            1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon:                     +36 (1) 391-1400

Fax:                            +36 (1) 391-1410

E-mail:                       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

URL:                          http://naih.hu

2020 a környezetvédelem jegyében Súron

Köztudott, hogy településünk kivételes fekvése mellet másik nagy értékünk a bennünket körülvevő gazdag növény és állatvilág. Súr település 37 km2-es közigazgatási területének 47%-át erdő borítja. Nagy felelősségünk a természeti adottságok, a flóra és fauna védelme, azok gyermekeink számára történő megőrzése.  A környezetvédelem szerteágazó tevékenység, nem elég az okozott károkat megszüntetni, hanem nagyon fontos a védelem, a károk megelőzése és az erőforrásainkkal való helyes gazdálkodás is. Önkormányzatunk ez idáig is elkötelezetten harcolt, folyamatos intézkedéseinkkel igyekeztünk óvni környezetünket többféle úton-módon.

Hulladékkezelés szempontjából a szelektív hulladékgyűjtés propagálása mellett

 • az elhanyagolt külterületi utak mentén felszámoltuk az illegális szemétlerakásokat
 • sor került az elhagyott hulladéklerakó rekultiválására
 • a temetői hulladék az égetés helyett, a kommunális hulladékszállítás keretén belül kerül elszállításra
 • szabályoztuk a kerti- hulladék égetését
 • az iskolával együttműködésben megszerveztük az elektronikai hulladékgyűjtést.

Tájvédelem érdekében tett lépéseink

 • a Pipitér játszótér és a Három Kereszt hősi emlékmű környezetének megtisztítása, parkerdő kialakítása
 •  aktív részvétel a „Virágos Magyarország” környezetszépítő versenyben
 •  Sólyom László köztársasági elnök úrral díszgalagonya fa ültetése – célja a lakosság figyelemfelhívása a környezetvédelem fontosságára
 •  Arborétum falu projekt keretében 52 fajta növényritkaság 124 egyede került elültetésre, azokat folyamatosan gondozzuk

Energiahatékonyságra törekedve sor került az

 • Önkormányzati fenntartású intézmények esetében magas hatékonyságú, környezetkímélő gázkondenzációs fűtési rendszerek kiépítésére, energiatakarékos működtetésére
 • Önkormányzati épületek esetében fotovoltaikus rendszerek kiépítésére

Fontosnak tartottuk eddig – és a jövőben is – a lakosság, a jövendő nemzedék figyelmét felhívni a környezettudatos magatartásra, különböző rendezvények segítségével, mint pl.:

 • Feketevízéri vízfolyások mentén békamentő akciók szervezése
 • Iskolás gyermekek számára környezetvédelmi témájú pályázatok támogatása
 • Mobilitás hete program keretében aktív részvétel, a lakosság környezettudatos közlekedésre történő felhívása
 • Bakonyalja Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület támogatása

2020-ban terveink szerint még az eddigieknél is kiemeltebb figyelmet szeretnénk szentelni a környezetvédelemnek. az eddigi programok folytatásával és azok továbbgondolásával párhuzamosan terveink között szerepelnek a következő lépések:

 • Füstmentes önkormányzat program- Önkormányzatunk vállalást tesz, hogy 2020. évtől kezdődően a közterületi munkavégzések esetében nem végez égetést, a közterületi gallyak, levelek komposztálásra kerülnek
 • Közösségi komposztáló program – komposztáló telep kialakítása a tűzoltó szertár udvarán – a kommunális hulladékszállítás keretében elszállításra nem került növényi hulladékok esetében lehetőséget biztosítunk a lakosságnak a komposztáló telepre történő beszállításra
 • Madárbarát-falu program – a program végrehajtása a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ajánlása szerint (köztéri madárodúk, madáretetők kihelyezése és gondozása, intézmények és lakosság bevonása a programba)
 • „Fűts okosan” – a tisztább levegőért program – lakossági tájékoztató kampányok végrehajtása az égetésből származó környezetszennyező és egészségre ártalmas hatások minimalizálására a fenntartható jövőért, a tisztább levegőért, a lakosság egészségéért

Kérjük településünk lakosságát ötleteikkel, véleményeikkel segítsék önkormányzatunk munkáját!

Cselekedjünk közösen, hisz a felelősség közös!

Nyárváró - tavaszbúcsúztató

Mozgalmas pénteki nappal búcsúztatták a súriak a májust. Május 31-én került sor az óvodai évzáró-és ballagási ünnepélyre, ahol 16 nagycsoportos gyermek búcsúzott el az óvodától, társaiktól és nevelőiktől. Kedves műsoruk, hol könnyet, hol mosolyt csalt a nézők szemébe és valószínű ők sem tudták, örülnek, hogy vége az óvodás éveknek és már „igazi kisiskolások” lesznek szeptembertől, vagy kicsit szomorkodnak, tartva a rájuk váró ismeretlentől. Egy biztos, amilyen szeretettel búcsúztatták őket kisebb társaik, olyan szeretettel várják őket az iskolában a jövendő diáktársak is!

A nagy idő elérkezett,
búcsúznak a hatévesek,
búcsúznak az óvodától,
mint fészkétől fecsketábor.

Köszönjük a gondviselést,
gondviselést, felnevelést.
Elindulunk, nem időzünk,
de fészkünkre visszanézünk.

 

Még alig ürült ki a Szabadság tér az évzárót követően, hamarosan újra szállingózni kezdtek az emberek és hat órára szépen össze is gyűltek a májusfa kidöntésére. Nagyon „ügyesen” dőlt a fa, az állításkor rákötött pezsgő, bár nagyot koppant a térkövön, de nem törött el, így a jelenlevők belekóstolhattak a májusfán érlelt italba. A májusfaállításhoz és döntéshez – mint sok kedves, régi népszokáshoz-, hozzá tartozik a tánc, mulatozás. Így volt ez nálunk Súron is: Szabó Tibor tanár úr és Benis Ilona tanárnő vezetésével mini táncház kerekedett a kidöntött májusfa körül.  A táncot követően az április végén meghirdetett májusfa állító verseny díjátadására került sor: Sulák Viktória és Sógorka Dorottya egy –egy Tihanyi Apátságba szóló két személyes belépőjeggyel, valamint a Tihanyi Apátsági Cukrászdába szóló kóstolójeggyel lett gazdagabb, míg Kéri Bernadett és Nádudvari Flóra a Zirci Arborétumba látogathat el családjával, majd a Pepe cukrászdába költheti el az ajándék sütijegyet.

A késő délután folytatásaként kedves gesztusra került sor: Iva Eršilová és Vítek Rózsi asszony a Turista-érem kibocsájtóinak képviseltében felavatta a településünkről készült Turista érmeket. A három érem (328 sz. Életfa; 329. sz. a Lombkorona-sétány; 330 sz. „Súr Magyarország legszebb fekvésű települése” látképpel ellátott) már a gyűjtők rendelkezésére áll az árusító helyeken.

A nap zárását akár „előnyári esti koncert” elnevezéssel is illethetnénk,  hét óra után ugyanis Kéri György skótdudás dudájának hangjai töltötték be a Szabadság teret. Hajóztunk a Titanic zenéjére, tapsoltunk a Queen együttes slágerére, és közösen énekeltük, hogy „ Ó gondolj, gondolj néha rám”. A zene mellett sok érdekességet megtudhattunk a skót népszokásokról, Skócia történelméről, és az sem titok többé, mi van a skótok szoknyája alatt.

 

 

 

 

 

 

A májuszáró programmal nem csak a tavaszt búcsúztattuk, hanem kedvet szerettünk volna csinálni a nyári programokhoz is, melyek közül először a falunapra várjuk sok szeretettel településünk lakosságát és az idelátogatókat június 15-én a Rendezvénytérre.

Tájékoztatás adatvédelemről

A gyors technológiai fejlődés a globalizáció új kihívások elé állította a személyes adatok kezelését, védelmét. Az Európai Unió felismerve a változásokat új adatvédelmi szabályozást sürgetett. Ennek eredményeképpen 2018. május 25. naptól kötelezően alkalmazandó az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete a General Data Protect Regulation, (a továbbiakban GDPR), amely kiterjeszti, egyúttal jelentősen szigorítja a személyes adatok kezelésének szabályait. A GDPR szabályai mellett részletszabályozást illetve a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelésével kapcsolatos előírásokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza.

Hivatalunk tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja, a személyes adatok védelmét, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését, valamint az adatbiztonsági követelményeknek való megfelelést.

Hivatalunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtette a szükséges intézkedéseket, felülvizsgáltuk adatkezeléseinket, megvizsgáltuk az adatkezelés, adatbiztonság lehetséges kockázatait.

A személyes adatok kezelésben érintettek jogainak érvényesülését szabályozott folyamataink biztosítják. Adatvédelmi szabályozásunk biztosítja az adatok jogszerű, átlátható, tisztességes kezelését, az alapvető tájékoztatást Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítjuk.

Az Önkormányzat valamint a Közös Hivatal Súri Kirendeltsége, mint közhatalmi feladatot ellátó szerv - a GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) pontja előírására hivatkozva - Adatvédelmi Tisztviselőt bízott meg, akinek a feladata az adatvédelem és adatbiztonsági szabályok ellenőrzése, a Hivatal munkájának segítése, tanácsadás, az érintettek jogérvényesítésének elősegítése.

Az Adatvédelmi tisztviselő az alábbi címen érhető el, melyen keresztül tájékoztatást, segítséget nyújt az érintettek részére jogaik gyakorlásához:

László Gábor                                                             dr. Kizlinger András

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+3630-546-4221                                                        +3630-565-9804        

 

Fejlesztések tükrében a 2018-as esztendő

Ismét elröppent egy év. Ilyenkor sokan számot vetnek az elmúlt esztendővel, végig gondolják az előző év történéseit, milyen kihívásokkal álltak szembe, mit sikerült megvalósítani és mit nem.  Így van ezzel önkormányzatunk is.  Végigjárva a falut, végigpörgetve közösségi oldalunkat - ahol igyekszünk beszámolni minden jelentősebb eseményről-, láthatjuk, hogy a 2018-as év bővelkedett Súron kihívásokba, tervek megvalósításában, és sajnos voltak olyan elképzelések is, melyek támogatás hiányában nem valósultak meg.  De miről is szólt Súron a 2018-as év a fejlesztések területén? Mit értünk el, és minek a megvalósítása várat még magára?

Településünk lakosainak legérzékenyebb pontja – érthető módon – az önkormányzati útszakaszok helyreállítása. Pályázati támogatásokból és a közmunkaprogram segítségével az elmúlt évben több mint ezer méternyi belterületi útszakasz aszfaltozására került sor. A munkálatok a Damjanich utca 2017-ben elmaradt felső szakaszával kezdődtek, s ezzel párhuzamosan március végén a Táncsics utca teljes hosszában (300 m.) és a Hársfa utca 340 méteres szakaszán kerültek bevetésre a munkagépek. Felújításra került a Honvéd utca, ahol az árok fedőlapozása és víznyelő rács elhelyezése is megtörtént. Mintegy karácsonyi ajándékként pedig  egy vis maior pályázat keretében elnyert 43,2 M forint támogatásból megtörtént az  Árpád utca helyreállítása is. Részben közfoglalkoztatási program, részben saját forrás terhéreaCsatkai utcában végeztünk útjavítási munkálatokat, valamint a közösségi közlekedés fejlesztésének érdekében autóbusz-forduló, buszöböl és peron kialakítására került sor a Szabadság téren, és szemfülességünknek köszönhetően a finisher gépben és a teherautókban maradt aszfalt összekaparásából a szegélykő melletti keskeny sáv aszfaltozása is megvalósult, mely a 2016-os térkövezés óta váratott magára. Bár nem aszfaltozás és nem belterület, de érdemes megemlíteni az útfelújítások sorában a Szentkút felé vezető külterületi út helyreállítását is, mely 900 méteres részen valósult meg 2018-ban, így már csak 300 méter hiányzik a teljes szakasz javításához.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szép eredményeket értünk el a gyalogos közlekedés feltételeinek javításának terén is. A közfoglalkoztatási program keretében a tavalyi évben elkészült az Attila utca járda burkolatának felújítása 370 folyóméter hosszúságban (emellett ebben az utcában 60 méter árok helyreállítására is sor került). A Kossuth utca páros oldalán a Kultúrháztól a Kőbalta Sörözőig készült új járda burkolat, valamint az utca páratlan oldalán Kistelepülési Pályázati Alap keretében 100 méter hosszúságban sikerült megvalósítani a járda helyreállítását.

 

 

 

 

 

 

A 2018-as év azonban nem csak a közlekedési viszonyok normalizálásáról szólt. A „Magyarország legszebbfekvésű települése” cím olyan védjegye lett településünknek, melynek köszönhetően érezhetően nőtt az ide látogató turisták száma. Fontosnak tartottuk, hogy mind ők, mind a település lakossága minden évszakban élvezhesse a természet nyújtotta felüdülés lehetőségeit, túrázhasson kedvére környékünkön. 94 db túraútvonal-jelző tábla kihelyezésével könnyítettük meg a kirándulást kedvelők dolgát, kik településünket és közvetlen környékét így már 9 kitáblázott, összességében kb.53 kilométer hosszúságú túraútvonalon járhatják be. Nagy örömünkre szolgálnak a településünk szépségét méltató elismerő szavak, s igyekszünk is tenni a dicséretekért. Tavasszal és ősszel az „Arborétum falu” projekt keretében újabb növényültetések valósultak meg, így már közel 80 db egyed kiültetése történt meg, minimális kipusztulás mellett. A rózsák és levendulák is szépen fejlődnek,csodálatos látványt nyújtanak, a lelkiismeretes gondozást bő virágzással hálálják meg minden lakó örömére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetesen nemcsak az újonnan teremtett értékek a fontosak. Fontosnak tartjuk a régebbi fejlesztések, eredmények folyamatos gondozását, karbantartását, a településüzemeltetési feladatok ellátását is. Az akácosunk metszése, a temető gondozása, a közterületi fűnyírások, a közterületre kiültetett növények, virágok gondozása, a Lombkorona sétány- és erdei pihenőpark karbantartása, a labdarúgópálya nézőtéri padjainak cseréje mellett évszakonként megújuló közterületi dekorációkkal is szépítjük településünket.

 

 

 

 

 

 

Közintézményeinket a karbantartás mellett, - pályázati forrásokat kutatva – próbáljuk fejleszteni, vagy akár számukat növelni. a 2018-as esztendő ebből a szempontból is hozott eredményt. Teleházunk már Digitális Jólét Program Pont-ként működik, s a címmel ingyen wifi és új eszközök, laptopok, projektor, táblagépek kerültek használatba. Az óvoda étkezőjébe étkező bútorok beszerzésére került sor, 10 db új asztal és 60 db szék szolgálja az étkeztetésben résztvevőket. A Balatonalmádi nyaralóba szintén pályázati forrásból történt meg a konyhagépek és bútorok beszerzése 4,1 M Ft értékben. Mégis amire legbüszkébbek vagyunk, vagy leszünk, ha elkészül, az az Árpád utcai Közösségi ház és turistaszálló, melynek kialakítására a közfoglalkoztatási program keretében kerül sor.A terv szerint elsősorban közösségi célokat szolgál majd az épület (nyugdíjas klub, ifjúság, szakkörök, stb.), ahol együtt lehetnek az azonos érdeklődésű emberek ahol kézműves foglalkozások lehetnek (pl. tojásfestés, adventi koszorú készítése, Márton napi lámpás, tökfaragás), a nyugdíjasok szülinapozhatnak, lehet masszírozás vagy akár egy iskolai főzőszakkör. A Magas utcai mezítlábas park és kempingező hely melletti épület a turistákat is szolgálhatná, ahol a sátrazók mellett több fő is tudna megszállni, a sátrazók pedig zuhanyozhatnak, fogat moshatnak és a konyhát is használhatnák.

 

 

 

 

 

 

Mindezeket a fejlesztéseket végiggondolva, elmondhatjuk, hogy nagyon szép évet zártunk, de ha számadás, akkor szükségesnek látjuk, hogy hírt adjunk azokról a tervezett beruházásokról is, melyekre sajnos nem került sor. Nem részesült támogatásban az Urasági szőlő útjának felújítása, elutasították a Művelődési ház vis maior pályázatát, és ami leginkább fájó pont önkormányzatunk számára: nem kapott támogatást a Dankó utca felújítására benyújtott pályázatunk, valamint elutasító döntés érkezett a Belügyminisztériumból a Béke utca helyreállítására benyújtott pályázatunkra is. Önkormányzatunk tisztában van a megoldásra váró problémával, „csak” sajnos anyagi forrás nem áll rendelkezésünkre annak megoldására. Amit ígérni tudunk, hogy a továbbiakban is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és bízunk benne, hogy legközelebb nagyobb sikerrel járunk!

Mivel a kimondott / leírt szónak ereje, varázsa van (ami az előző évben a tervek között szerepel, az a következő évben megvalósulni látszik a legtöbb esetben), szeretnénk még kitérni az idei év fejlesztési terveiről, elképzeléseinkről. Közfoglalkoztatási program keretében a településüzemeltetési munkálatok mellett járda felújításokat és a külterületi utak rendbetételének folytatását tervezzük elvégezni, belterületi útjaink felújításának folytatásaként a Dankó utca, Béke utca, Széchenyi utca, Zenedomb, Csatkai utca, Hársfa utca hiányzó szakasza igényel figyelmet. Szeretnénk egy új utcát nyitni építési telkek kialakítása céljából. Az utak felújítása mellett régi, de nagyon fontos vágyunk, egy tornaterem építése, hogy diákjaink megfelelő körülmények között tornázhassanak, terveink között szerepel a régi Evangélikus Iskola felújítása, új funkcióval való megtöltése, a Magas utcában szabadidőpark / kemping kialakítása.

Hogy mit tartogat számunkra a 2019-es esztendő tizenkét hónapja, azt nem tudhatjuk. De azt tudjuk, hogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy szűkebb hazánk szépüljön, fejlődjön. Önkormányzatunk szeretne Önökkel közösen munkálkodni azon, hogy a feltörekvő nemzedék is megtalálja helyét, számításait itthon – Súron!

Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny 2017. évi régiós értekezlete

Településünk adott otthont a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny 2017. évi régiós értekezletének

Súr Községben került megrendezésre a 2017 évi Virágos Magyarország verseny régiós értékelő rendezvénye, 2018. február 21-én . A 16:00 órai nyilvános rendezvényt megelőzően a zsűri tagjai és az előadók megismerkedhettek településünk látnivalóival. Sajnos a csapadékos és hideg időjárás nem tette lehetővé hogy a lombkorona sétányt, horgásztót illetve a település panorámáját is megmutassuk vendégeinknek, de így legalább lesz okok a visszatérésre!

Bővebben: Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny 2017. évi régiós értekezlete

Fejlesztések községünk karácsonyfája alatt

Településünk történéseit figyelemmel kísérők láthatják, hogy fejlesztésekben, fejlődésben nem volt hiány községünkben az idei évben sem. Így karácsony közeledtével szeretnénk beszámolni azokról a pályázatokról, fejlesztésekről melyekre méltán mondhatjuk, hogy karácsonyi ajándék lett településünk lakosságának. Legfontosabbak talán a közutak terén elnyert pályázatoknak köszönhető útfelújítások, melyek nem csak az ott lakók komfortérzetét javítja, de a falunkba látogató vendégek is érzékelhetik hatását. Szinte egy időben készült el az Attila utca, Honvéd utca és Mező utca bevezető szakaszának az aszfaltozása. Az Attila utca útburkolatának helyreállítása során 270 méter hosszúságban készült el a teljes útalap csere valamint az új aszfaltszőnyeg. A felújított szakasz mindkét oldalán útszegélykő került elhelyezésre. Csupán egy nappal később 2017. december 15-én, már a Honvéd utca lakói is új aszfaltszőnyegen közlekedhettek. Itt a munkálatok során az aszfaltszőnyeg terítés 210 méter hosszúságban történt meg, 90 méter hosszúságban került új csapadékvíz elvezető árok kiépítésre (40 méteres szakaszon fedlappal fedve), 115 méter hosszúságban csapadékvíz elvezető szegély került kivitelezésre.

 

 

 

 

 

Bővebben: Fejlesztések községünk karácsonyfája alatt

A legjobb befektetés a barátság

Kapcsolatunk Császártöltés és Feked településsel az Origó hírportál által 2016-ban meghirdetett „Magyarország legszebb fekvésű települése” verseny kapcsán kezdődött, melyen szoros versenyben az első három helyezést értük el.„Ez a játék, amelyben az ország kis települései bemutatkozási lehetőséget kaptak, számunkra nem szólt másról, mint a közösség erejének megmutatásáról”- nyilatkozta akkoriban Sógorka Miklós polgármester.Napjainkra kitágult ez a mondat, hisz már nem csak a helyi közösség összetartásáról beszélhetünk, hanem a települések jó kapcsolatáról is. Súron vendégül láttuk már mind Feked, mind Császártöltés „küldöttségét”, valamint községünk képviseletében többen is ellátogattunk már mindkét településre tavaly, illetve az idei évben is. Ezek a találkozások kiválóan alkalmasak arra, hogy megosszuk egymással gondolatainkat, tanuljunk egymástól… Az idei év nyarán Fekedre kerékpárral érkezett a súri csapat. A négy naposra tervezett túra első napján a Súr-Balatonalmádi 62 km-es távolságot teljesítették a csapat tagjai, amely magába foglalata a tési dombon tekerést és a megérdemelt jutalmat: a Kopaszhallgatón történő legurulás élményét is. Az első nap éjszakáját a már majdnem kész katolikus nyaraló épületében töltötték a túrázók, Balatonalmádiban.
A második nap a Balatonalmádi - Dombóvár útvonal 113 km-es szakaszának megtétele volt a kitűzött cél. A Balaton kerékpárúton megtett 25 km-es szakaszt, valamint a Szántódtól a Kőröshegyi völgyhídig terjedő kedvező terepadottságokat az egyre sűrűsödő somogyi dombok váltották fel, az Igali tetőn pedig egyre gyakrabban kellett visszakapcsolni a sebességváltót a legkisebb sebességbe. A szállás ezen a napon Dombóvár Város Önkormányzatának ifjúsági táborában volt, a túra harmadik napjának reggelén innen indult a napi megmérettetés. A tervezett 65 kilométere igencsak kalandosra és valamivel hosszabbra is sikerült, mert a Kisvaszarról Komló felé vezető út lezárásra került a Baranya Kupa nemzetközi autóverseny végett. Így több kilométeres barangolás lett a gyönyörű mecseki erdőben, végül kalandokkal tarkított tekerés után ért 19:00 órára Fekedre a túracsapat minden tagja. Fekeden már nagyon vártak bennünket, szállásunkat előkészítették és szenzációsan finom babgulyással, fekedi meggypálinkával ünnepelhettük a sikeres 260,48 km-es túra teljesítését. 
Tillmann Péter polgármester úr a reggelit követően bemutatta nekünk Fekedet, melyet nem csak gyönyörű fekvése végett érdemes felkeresni, hanem lakóházainak, épületeinek megtekintése céljából is. A magyarországi német építészet gyöngyszeme jelzőt méltán viselheti ez a kis település, amelynek varázsa van és lakói oly nagy szeretettel fogadtak bennünket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bővebben: A legjobb befektetés a barátság

Babaköszöntő

A Családok éve remek alkalmat szolgáltatott arra, hogy önkormányzatunk - hagyományteremtő szándékkal -megrendezze az első babaköszöntő ünnepségét azoknak a családoknak, akiket egy éven belül gyermekáldás ért. A 2018-as esztendőben 11 olyan újszülött látta meg a napvilágot, kik súri lakcímmel rendelkeznek. Őket és családjukat köszöntötte Kadlecsik Gyöngyi jegyzőasszony és Sógorka Miklós polgármester. A köszöntőt követően átadták az önkormányzat ajándékát, egy ajándékutalványt, majd az óvodások és az iskolások kedveskedtek a vendégeknek egy-egy műsorral. Polgármester úr köszöntőjében elmondta, hogy minden családnak fantasztikus ajándék egy újszülött érkezése, hiszen ők jelentik a jövőt. A gyermek nem csak a szülők génjeit, nevét viszik tovább, hanem ők adnak arra lehetőséget, hogy a tudásunkat és tapasztalatainkat tovább adhassuk, s végső soron ők jelentik a biztosítékot arra, hogy a szülők, nagyszülők nem fognak nyomtalanul eltűnni. 
Minden kisbaba rögtön a család kedvence lesz, s ahogy a család életében, úgy a településünk életében is a legfontosabb és legszebb esemény egy újszülött érkezése. Azért örülünk az érkezésüknek, mert nap, mint nap nekik is építjük, szépítjük lakóhelyünket, Súr települést. Különösen fontos, hogy minél több gyermek szülessen meg és vihesse tovább a hagyományok és a kultúra ápolása mellet a család és a település örökségeit is.Az újszülötteknek kívánjuk, hogy nőjenek fel boldog családi környezetben, legyen életük gondtalan és hosszú. Ahogy a köszöntő beszédben is elhangzott: „Jó lenne, ha felnőttként minél többen Súron maradnátok, de bárhová is sodorjon Benneteket az élet, soha ne felejtsék el, hogy a bölcsőtök Súron ringott. Legyetek rá büszkék, s mindig szeretettel gondoljatok szűkebb kis hazátokra, Súrra és annak lakosaira”.

 

 

 

 

 

A Lombkoronasétány ünnepélyes átadása

A tavalyi országos szavazáson elnyert „Magyarország legszebb fekvésű települése” cím nagy dicsőség községünknek, de egyben nagy felelősséget is rótt ránk.  Az ezzel a címmel járó lehetőségekkel nem csak, hogy élni kell, hanem nap, mint nap tenni is kell azért, hogy megmutassuk, kiérdemelten használjuk ezt a „titulust”. S mi súriak igyekszünk is érte tenni, mikor parkosítunk, mikor ápoljuk, védjük értékeinket, mikor összeszedjük a szemetet, vagy éppen mikor a pályázati lehetőségeket mérlegeljük. Egy kistelepülés életében nagy dolog minden beruházást, fejlesztést végrehajtani, de olyan fejlesztést, amely a kötelező önkormányzati feladatokon kívül van, még nehezebb. Így hát nagy fába vágta a fejszét önkormányzatunk, mikor eltervezte, hogy újabb turisztikai látványossággal bővítjük településünk nevezetességeinek sorát és az Urasági szőlőbe lombkoronasétányt fogunk építeni.Mivel erre a beruházásra önkormányzati forrást nem tudtunk elkülöníteni, így a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási programjának keretében igényeltünk, és kaptunk is támogatást a terveink megvalósítására. A munkálatok megkezdődtek, és augusztus 19-én sor kerülhetett az ünnepélyes szalagátvágásra is, melyet követően már hivatalosan is birtokba vehették a turisták a lombok között átívelő sétányt. S miért mondjuk, hogy hivatalosan? Nagy örömünkre szolgált, hogy már az ünnepséget megelőző egy-két hétben is nagy volt a forgalom a sétány környékén, családok, baráti társaságok, táborozók jöttek el, csodálták meg a szemük elé táruló bakonyi panorámát a lombok közül. Természetesen azért szép számmal akadtak olyanok is, kik első alkalommal az ünnepség során merészkedtek a sétányra és mentek végig a maximálisan biztonságos, védőhálóval mindenhol ellátott építményen.

Bővebben: A Lombkoronasétány ünnepélyes átadása