Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Súr Község Önkormányzata és

Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltsége

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

1. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 Előzmények

2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, a General Data Protect Regulation (a továbbiakban GDPR).

Súr Község Önkormányzata és Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltsége rendelet értelmében adatkezelőnek minősül.

1.2 A szabályzat célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő, ügyfelei, közszolgálati tisztviselői számára átláthatóvá tegye az általa, honlapjain nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek.  

1.3 Adatkezelő adatai:

Név:                       Súr Község Önkormányzata és Bakonyszombathelyi

                               Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltsége

Cím:                       2889 Súr, Szabadság tér 1.

Adószám:             15730033-2-11

Képviseli:             Kadlecsik Gyöngyi  aljegyző

Telefonszám:       06 34 375 033

E-mail cím:           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.4 Adatvédelmi tisztviselő adatai

Név:                            dr. Kizlinger András

Telefonszám:            06 30 565 98 04

E-mail:                       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Név:                            László Gábor

Telefonszám:            06 30 546 42 21

E-mail:                       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adatkezelők:

Név:                           Magyar Államkincstár

Cím:                           1054 Budapest Hold út 4

Telefonszám:           06 1 327 36 00

 

Név:                           Nemzeti Adó és Vámhivatal

Cím:                           1054 Budapest, Széchenyi u 2

Telefonszám:           06 1 428 51 00

 

Név:                           Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Cím:                           2800 Tatabánya, Teleki László u. 2

Telefonszám:           06 34 515 100

E-mail cím:                This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Név:                           Komáromi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Cím:                           2900 Komárom, Szabadság tér 1

Telefonszám:           06 34 975 913

E-mail cím:                This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Név:                           Esztergomi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Cím:                           2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 2

Telefonszám:           06 34 975 913

E-mail cím:                This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1.6 Jogszabályi háttér

A Tájékoztatóval kapcsolatban a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. valamint a Hivatal közhatalmi tevékenységét szabályozó ágazati jogszabályok irányadók.

1.7 A Tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési Tájékoztató hatálya www.sur.hu honlaphoz (a továbbiakban Honlap), valamint az Adatkezelő közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

 

1.8 A Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.  A mindenkori hatályos Tájékoztató a Honlapon érhető el. A Honlap felhasználója a Honlapra történő belépéssel elfogadja a hatályos Tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő a tájékoztatón túl rendelkezik Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattal.

2. Fogalmak

A Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése:

2.1 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.4 Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetútján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.5 Érintett vagy Felhasználó: az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő, azonosított vagy azonosítható természetes személy;

2.6 Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.7 Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

 

3. A honlapon kezelt személyes adatok köre

3.1 A Honlapon történő kapcsolati űrlap kitöltése miatt név és email cím.

3.2 A Honlap használata során az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét.

3.3 A Honlap használata során a rendszer cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja a böngészési élmény javítása, a személyre szóló szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági adatainak mérése. A cookie-t a felhasználó törölni tudja végberendezéséről. A cookie-k fogadására felugró ablak figyelmeztet, mellyel le lehet tiltani a cookie-k települését.

3.4 Az Adatkezelő által lebonyolított rendezvényeken a rendezvény előadóinak és résztvevőinek adatai, különösen a név, cím, elérhetőségek, képmás és videofelvétel

3.5 Az Adatkezelő szerződéseivel kapcsolatban kezeli a szerződő fél képviselőjének és szerződéses kapcsolattartójának adatait.

3.6 Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az Érintett fél kapcsolattartási adatai, az információadáshoz, vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig.

3.7Adatkezelő közszolgálati tisztviselőinek adatainak kezelése, a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez.

4. Az adatkezelések jogalapja és célja

Az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában meghatározott módokon, az adatkezelés jogalapja az érintetti adatok kezelése tekintetében, elsősorban az alábbiakban határozható meg:

 • jogi kötelezettségek teljesítése (bér, adózás, munkavédelmi, stb. szabályok szerint);
 • szerződéses kötelezettség teljesítése;
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, az Adatkezelő tevékenységének biztosítása;
 • érintett hozzájárulása;
 • érintetti jogok védelme.

4.1 Az adatkezelések célja:

 • közhatalmi feladatok teljesítése;
 • állampolgári megkeresések kezelése;
 • jogi kötelezettségek teljesítése;
 • honlap használatának kezelése, felhasználói azonosítás;
 • honlap, hirdetések testre szabása, célzott információk megjelenítése;
 • statisztikák, elemzések;
 • felhasználó által generált tartalmak kezelése (közösségi média, fórum);

 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

5.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről. Az érintett jogosult arra, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

5.2 Az érintettek hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van e, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés céljai;
 • Az érintetti személyes adatok kategóriái;
 • Azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • Adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
 • Az érintett joga, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, vagy az adatkezelés korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz;
 • A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • Ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információ;
 • Az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logikára vonatkozó érthető információk, továbbá az az információ, hogy az adatkezelés az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatait az érintett rendelkezésére bocsátja.

5.3 Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.4 Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre. Az Adatkezelőnek egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében.

Egyéb esetekben a törléshez való jog a Rendelet vonatkozó fejezetei alapján gyakorolható.

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.

Ha az érintet tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.  Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelő közhatalmi feladatait gyakorolja, vagy jogi kötelezettségének tesz eleget.  

5.7 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.8 Automatizált döntéshozatal

Az Adatkezelő nem folytat automatizált döntéshozatalt ügyfelei esetében.

 

6. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Rendelet 5. cikke határozza meg az adatkezelésre vonatkozó elveket. Ezen szempontok érvényesülését az Adatkezelő minden egyes azonosított adatkezelése során biztosítja.

6.1 Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve 

A személyes adatok kezelését minden esetben jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Az érintettek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele, vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik, vagy fogják kezelni.  Az átláthatóság elvének szellemében, az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

6.2 Célhoz kötöttség elve

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon ("célhoz kötöttség"). Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

6.3 Adattakarékosság elve

Az adatkezelés céljai megfelelőek és relevánsak és a szükséges mértékre korlátozódnak.

6.4 Pontosság elve

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; Az Adatkezelőnek minden ész szerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék ("pontosság").

Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogát arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

6.5 Korlátozott tárolhatóság elve

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé ("korlátozott tárolhatóság"). Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő törlési, vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

 

6.6 Integritás és bizalmas jelleg 

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő úgy végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme ("integritás és bizalmas jelleg").

7. Jogorvoslat

7.1 Információ, panasz

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó felelőse: dr. Kizlinger András           

7.2 Panasz ügyintézés a Hatóságnál

További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

 

A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:                  1530 Budapest, Pf.: 5.

cím:                            1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon:                     +36 (1) 391-1400

Fax:                            +36 (1) 391-1410

E-mail:                       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

URL:                          http://naih.hu

>> Címlap Önkormányzat Adatvédelmi tájékoztató